Bài tập tiếng anh 10

  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10 THEO BÀI TẬP TIẾNG ANH 10

  (Click vào từng bài học để xem tóm tắt lý thuyết và giải bài tập trong bài tập Tiếng Anh lớp 10)

  Unit 1: A Day In The Life OF (phần 1)

  Unit 1: A Day In The Life OF (phần 2)

  Unit 2: School Talks Reading (phần 1)

  Unit 2: School Talks Reading (phần 2)

  Unit 3: People’s Background Reading (phần 1)

  Unit 3: People’s Background Reading (phần 2)

  Unit 4: Special Education (phần 1)

  Unit 4: Special Education (phần 2)

  Unit 5: Technology And You (phần 1)

  Unit 5: Technology And You (phần 2)

  Unit 6: An Excursion (phần 1)

  Unit 6: An Excursion (phần 2)

  Unit 7: The Mass Media (phần 1)

  Unit 7: The Mass Media (phần 2)

  Unit 8: The Story of My Village (phần 1)

  Unit 8: The Story of My Village (phần 2)

  Unit 9: Undersea World (phần 1)

  Unit 9: Undersea World (phần 2)

  Unit 10: Conservation (phần 1)

  Unit 10: Conservation (phần 2)

  Unit 11: National Parks (phần 1)

  Unit 11: National Parks (phần 2)

  Unit 12: Music (Phần 1)

  Unit 12: Music (Phần 2)

  Unit 13: Film And Cinema (phần 1)

  Unit 13: Film And Cinema (phần 2)

  Unit 14: The World Cup

  Unit 15: Cities (phần 1)

  Unit 15: Cities (phần 2)

  Unit 16: Historical Places (phần 1)

  Unit 16: Historical Places (phần 2)


   

  Unit 1 A Day In The Life Of…- Bài tập Tiếng Anh 10

  LANGUAGE FOCUS Exercise 1. Write the words which...

  Unit 1 A DAY IN THE LIFE OF…- Bài tập Tiếng Anh 10

  A.Reading Part 1. Read the passage and choose the best...

  Unit 2 School Talks – Bài tập Tiếng Anh 10

  A.Reading Part 1. Read the passage and put a tick (V)...

  Unit 2 School talks – Bài tập Tiếng Anh 10

  C.Speaking Exercise 1. Complete the following conversations...

  Unit 3 People’s Background – Bài tập Tiếng Anh 10

  A.READING Part 1. Read the passage about Albert Einstein...

  Unit 3 People’s background – Bài tập Tiếng Anh 10

  SPEAKING Exercise 1. Below is the dialogue between...

  Unit 4 SPECIAL EDUCATION – Bài tập Tiếng Anh 10

  A.READING Read the passage and choose the best option...

  Unit 4 SPECIAL EDUCATION – Bài tập Tiếng Anh 10

  A.SPEAKING Complete the dialogue by filling in each...

  Unit 5 TECHNOLOGY AND YOU – Bài tập Tiếng Anh 10

  A.READING Part 1. Read the passage and choose the best...

  Unit 5 TECHNOLOGY AND YOU – Bài tập Tiếng Anh 10

  C.SPEAKING Exercise 1. Read the following passage and...