Language – trang 27 Unit 3 Music? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 3 : Music?

                   Language

 

Vocabulary

Bài 1. Use the words in the box to complete the definitions.

1.talent

2.pop

3.idol

4.contest

5.fan

6.clip

Bài 2. Give the Vietnamese equivalents to the words from a-g. Then match each of them with the appropriate meaning.

Viết nghĩa tiếng Việt tương ứng với các từ từ a đến g. Rồi nối mỗi từ với nghĩa phù hợp.

 

Đáp án:

a.2

b.3

c.1

d.4

e.6

f.5

g.7

Bài 3. Use these words to make sentences about the music or singers you know.

Dùng những từ này để tạo thành các câu về âm nhạc hoặc ca sĩ mà bạn biết.

Bài 4. Expand your vocabulary. Add more related words.

Mở rộng vốn từ của bạn. Thêm vào những từ liên quan.

Đáp án:

Pronunciation

Bài 1. Read again the conversation in GETTING STARTED. Circle the words that have the ending sounds /est/, /ant/, and / eit/.

Đọc lại đoạn văn ở GETTING STARTED. Khoanh tròn những từ có âm

cuối là /est/, /ant/, và / eit/.

 

Đáp án :

passionate | talent | contest

Bài 2.

 a). Listen and repeat.

Lắng nghe và lặp lại.

Click tại đây để nghe:

b). Listen and write down the words you hear.

Lắng nghe và viết lại những từ bạn nghe được.

AUDIO SCRIPT

commemorate | best talent | different | guest | date | test | achievement | parent

Bài 3. Can you write down one more word for each ending above?

Bạn có thể viết thêm 1 từ nữa có phụ âm cuối trên?

Grammar

Compound sentences

Bài 1. Match the conjunctions ‘and’, ‘or’, ‘but’ and ‘so’ with their meanings.

Nối các từ nối ‘và’ , ‘hoặc’, ‘nhưng’ và ‘cho nên’ với nghĩa của chúng.

 

Đáp án :

1.d (and: và)

2.c (or: hoặc)

3.a (but: nhưng)

4.b (so: cho nên)

Bài 2. Match each heading with the correct end.

Nối mỗi mệnh đề đầu với kết thúc đúng.

 

1.c

2.e

3.a

4.b

5.f

6.d

Infinitives

Use to-infinitives or bare infinitives (infinitives without to) to complete the following sentences.

Sử dụng to-động từ nguyên mẫu hoặc động từ nguyên mẫu không có ‘to’ để hoàn thành những câu sau.

 

1.to sing (promise to do something: hứa làm gì)

2.to make (be + adj + enough to do something: như thế nào đủ để làm gì)

3.to do (force somebody to do something: bắt ai làm gì)

4.fall (make somebody do something: khiến ai làm gì)

5.ride (see somebody do something: thấy ai làm gì)

6.to buy (whether to do something or: liệu làm cái này hoặc…)

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận