Looking Back + Project – trang 56 Unit 5 Inventions? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 5 : Inventions?

                     Looking Back + Project

 

Objectives

By the end of the lesson, students are able to:

-Use words and phrases related to the topic Inventions

-Read a text about inventions based on nature for the main idea and specific information

-Practise working in groups

Looking Back

Pronunciation

Bài 1. These words below are compound nouns or noun phrases. Put them in the correct columns according to their stress patterns. The first one in each column is an example.

Những từ dưới đây là danh từ nối hoặc cụm danh từ. Đặt chúng ở cột đúng dựa theo kiểu dấu trọng âm. Từ đầu tiên ở mỗi cột là ví dụ.

Đáp án :

See the audio script below

Bài 2. Listen and repeat these words.

Lắng nghe và lặp lại những từ này.

Click tại đây để nghe:

Đáp án :

Vocabulary

Complete these sentences using the words given in the box. Make changes where necessary.

Hoàn thành những câu sau sử dụng những từ được cho trong ô. Thay đổi ở những chỗ cần thiết.

 

Đáp án :

1.economical

2.inventions

3.portable

4.benefits

5.expensive

 Grammar

Bài 1. Read the following short exchange. Fill in the gaps with the present perfect or the present simple forms of the verbs in brackets.

Đọc bài trao đổi ngắn sau. Điền vào chỗ trống với động từ ở dạng thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại đơn trong ngoặc.

Đáp án :

1.is

2.haven’t planned

3.have wasted

4.don’t have

5.haven’t started

6.says

Bài 2. Answer these questions, using the gerund or infinitive forms of verbs to describe functions or purposes.

Trả lời các câu hỏi sau, sử dụng động danh từ hoặc động từ nguyên mẫu để diễn tả tính năng hoặc mục đích.

 

Đáp án :

1.A washing machine is used for washing clothes.

2.A solar charger can be used for charging mobile devices.

3.I use a laptop (smartphone, ipad,…) to listen to music and watch videos.

4.A correction pen is used for covering a writing error.

5.I use a 3-D printer to produce / make solid objects. (OR:… for producing solid objects.)

Project

Bài 1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:

Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?

What is it used for?

Nó được dùng để làm gì?

Who can use it?

Ai có thể dùng nó?

 

Where may it be used?

Nó có thể được dùng ở đâu?

Is it expensive?

Nó có đắt không?

Is it easy to use?

Nó có dễ dùng không?

Bài 2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?

Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?

Bài 3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.

Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi ‘Phát minh tuyệt vời của năm’ được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận