Unit 9 : Preserving The Environment? Skills (Writing) trang 44 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 9 : Preserving The Environment?

             Skills (Writing)

 

*Aims and Objectives:

–  To teach Ss to write about environmental problems and give some practical advice to preserve the environment.

–  To teach Ss to talk about environmental problems.

–  By the end of the lesson, students will be able to:

+ Write about environmental problems and give some practical advice to preserve the environment.

+ Develop the writing skills in general. Build up vocabulary supported for writing.

+ Give some practical advice to preserve the environment.

Writing (Viết)

Pratical advice on water and electricity consumption

Lời khuyên thực tiễn về tiệu thụ nước và điện

Bài 1. What do you see in the picture? What does the text in the picture mean? Do you turn off the tap while you are brushing your teeth?(Em thấy gì trong hình? Câu trong hình có nghĩa gì? Em có tắt vòi nước trong khi đánh răng không?)

– A person is turning off the tap while brushing teeth. It means you should save water and use water appropriately.

Một người đang tắt vòi nước khi đang chải răng. Nó có nghĩa là bạn nên tiết kiệm nước và sử dụng nước hợp lý.

– Yes, I do.

Vâng, tôi có.

Bài 2. The following paragraphs are extracts from a student’s talk giving some practical advice on reducing water and electricity consumption at home. Quickly read the text and match the headings (a-d) with the paragraphs (1-4).(Các đoạn văn sau đây là phần phụ từ bài nói của học sinh về việc đưa ra lời khuyên thực tê đổ giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà. Đọc nhanh bài văn và nôi những để mục (a – d) với các đoạn văn (1 – 4) cho phù hợp.)

a.Your participation in environmental preservation

b.Your actions to reduce water consumption

c.Your actions to reduce electricity consumption

d.Introducing the environmental problem

1.Fresh, clean water is very important to life because no one can live long without it. Yet it is one of the limited and most endangered natural resources on our planet. Water keeps the Earth green, and we can transform flowing water to electricity or energy. Our modern world has consumed a lot of water and electricity. So, what do you think will happen if water runs out? The following advice can help to reduce your water and electricity consumption at home.

2.When you leave a room or your home, unpluging electronic devices like television, radio, computer is an easy way to save electricity because these devices still consume energy even though they are off.

3.When you use water, you also consume energy. Turning the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and washing full loads of laundry instead of smaller ones can help to reduce electricity and water consumption as well.

4.The above advice is very simple and not new. However, if you follow at least one of the tips, you can be proud of taking part in the preservation of water, one of the very important and limited natural resources on the Earth.

Đáp án

1  – d

Giới thiệu những vấn đề môi trường

Nước mát, sạch rất quan trọng với cuộc sông bởi vì không ai có thể sông mà không có nước. Nó là một trong những tài nguyên thiên nhiên có hạn và đáng lo ngại nhất trên hành tinh chúng ta. Nước giữ trái đất xanh và chúng ta có thể chuyển dòng nước chảy thành điện hoặc năng lượng. Thế giới hiện đại của chúng ta đã tiêu thụ nhiều nước và điện. Vì vậy, bạn có nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nước cạn kiệt? Lời khuyên sau có thề giúp bạn giảm việc tiêu thụ nước và điện ở nhà.

2  – c

Những hành động để giảm việc tiêu thụ điện

Khi bạn rời phòng hoặc nhà, rút phích cắm những thiết bị điện như ti vi, radio, máy tính là một cách dễ dàng để tiết kiệm điện bởi vì những thiết bị này vẫn tiêu thụ năng lượng mặc dù chúng đang tắt.

3  – b

Những hành động giảm việc tiêu thụ nước

Khi bạn sử dụng nước, bạn cũng tiêu thụ năng lượng. Tắt vòi nước cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vì số lượng ít hơn cũng có thể giúp bạn giảm việc tiệu thụ điện và nước.

4  – a

Việc tham gia của bạn vào việc bảo tồn môi trường

Lời khuyên trên rất đơn giản và không mới. Tuy nhiên, nếu bạn theo ít nhất một trong nhưng bí quyết này, bạn có thể tự hào về việc tham gia vào bảo tồn nước, một trong những tài nguyôn thiên nhiên có giới hạn và rất quan trọng trên Trái đất.

 Bài 3. Match the following sentences with the paragraphs (1-4) in 2.(Nối những câu sau với các đoạn văn (1 – 4) trong mục 2.)

a.Turn the tap off until you need water to rinse your hands or brush your teeth, and wash full loads of laundry instead of smaller ones.

b.Water is one of the limited natural resources. It can run out.

c.You can be proud of your participation in the preservation of water.

d.Unplug the electronic devices when you leave a room or your home.

Đáp án

a – 3

Tắt vòi cho đến khi bạn cần nước để rửa tay hoặc chải răng và giặt quần áo đầy thùng thay vĩ số lượng ít hơn.

b – 1

Nước là một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn. Nó có thể cạn kiệt.

c — 4

Bạn có thể tự hào về việc tham gia bảo tồn môi trường.

d – 2

Rút phích cắm các thiết bị điộn khi bạn rời phòng hoặc nhà.

Bài 4. Choose one of the following limited natural resources to write three paragraphs similar to those in 2: paragraph 1 to introduce the type of pollution, paragraph 2 to give some practical advice and paragraph 3 to conclude.(Chọn một trong những tài nguyên thiên nhiên có giới hạn sau để viết 3 đoạn văn tương tự trong mục 2: đoạn 1 giới thiệu loại ô nhiễm, đoạn 2 đưa ra lời khuyên thực tế và đoạn 3 kết luận.)

Đáp án

Fossil fuel and non-renewable resources are also very important to our life. They are coal, oil, natural gases which produce energy. Using much fossil fuel and many non-renewable fuels and many non-renewable resources makes air pollution and we will run out of them. What should we do to save them?

We should reduce the use of fossil fuel for energy. And we also research and replace fossil fuel with other renewable fuels such as water, sun, etc. we should raise awareness on the problems in the public and in education.

Dịch:

Nhiên liệu hóa thạch và các nguồn tài nguyên không làm mới được cũng là những nguồn rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng là than đá, dầu và khí thiên nhiên mà tạo ra năng lượng. Việc sử dụng năng

lượng hóa thạch và tài nguyên không làm mới được quá nhiều làm cho ô nhiễm không khí và chúng ta sẽ cạn kiệt chúng. Chúng ta nên làm gì để tiết kiệm chúng?

Chúng ta nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Và chúng ta cũng tìm và thay thế năng lượng nhiên liệu hóa thạch với những nhiên liệu có thể làm mới khác như nước, mặt trời,… chúng ta nên tăng cường nhận thức về những vấn đề trong công chúng và trong giáo dục.

Xem thêm : Unit 9 : Preserving The Environment? Skills (Listening) trang 43 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận