Skills (Writing) – trang 32 Unit 8 New Ways To Learn?  Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 8 : New Ways To Learn? 

            Skills

 

*Aims and Objectives:

– To teach Ss to read for general ideas and for specific information about new ways to learn English and do tasks: Answer the questions and discuss.

– To teach Ss some words and phrases related to new ways to learn English.

– By the end of the lesson, students will be able to:

+ Write about the advantages and disadvantages of electronic devices as learning tools.

+ Develop the writing skills in general. Build up vocabulary supported for writing.

+ Talk about electronic devices used among children in the USA.

Writing

Using electronic devices in learning

Sử dụng thiết bị điện tử trong việc học

Bài 1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage and one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down and exchange your ideas with your partner.(Nhìn vào những hình ảnh về người mà sử dụng thiêt bị điện tử. Nghĩ về một thuận lợi và một bất lợi về việc dùng thiết bị này trong lớp học. Viêt chúng ra và trao đổi ý kiên với bạn bè.)

 

Using computer help us learn lessons effectively with explanation, sounds and pictures.

Sử dụng máy vi tính giúp chúng ta học bài hiệu quả với phần diễn giải, âm thanh và hình ảnh.

The computer makes our eyes tired.

Máy vi tính làm mắt chúng ta mỏi mệt.

Bài 2. Read the following sentences about some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Do you have a different opinion? Tell your partner.(Đọc những câu sau vể vài thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tậpệ Viết A nêu là thuận lợi, viết D nêu là bất lợi. Bạn có ý kiên khác không? Hãy nói với bạn em.)

1.Electronic devices distract students from their studies: students may play games, text, chat and cheat (type the questions and search for answers on the Internet).

2.They help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored and tired of studying.

3.Students have access to inappropriate information, videos and pictures, spend many hours reading and watching, and forget about their projects or assignments.

4.Students study better by using helpful learning apps on smartphones, laptops, tablets and other media players (dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps).

5.Students might take embarrassing pictures of others, share them on the Internet or use them to demand money or force people to do things for them.

6.Electronic devices can be used for research and study, and for storing information and textbooks. This can save time and make students’ backpacks lighter.

Đáp án

1.D: Thiết bị điện tử làm sao nhãng học sinh khỏi việc học: học sinh có thể chơi trò chơi,

nhắn tin, trò chuyện và gian lận (đánh câu hỏi và tìm câu trả lời trên Internet).

2.A: Chúng giúp cho học sinh trò chuyện với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc

và chơi trò chơi khi họ chán và mệt mỏi vì học.

3.D: Học sinh truy cập những thông tin, video và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều

giờ để đọc và xem và quên đi những dự án và bài tập của chúng.

4.A: Học sinh học tốt hơn bằng cách sử dụng những ứng dụng học tập hữu ích trên

điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và những công cụ đa phương tiện khác (từ điển, đánh vần, dịch, phát âm và những ứng dụng khác).

5.D: Học sinh có thế’ chụp những bức hình đầy lúng túng của những người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc bắt người khác làm gì cho họ.

6.A: Thiết bị điện tử có thể được dùng để nghiên cứu và học tập và để lưu trữ thông m và sách giáo khoa. Điều này có thể tiết kiện thời gian và làm cho ba lô của sinh nhẹ hơn.

Bài 3. Read the following text about the disadvantages of using electronic devices in class. Underline the words / phrases the writer uses to link the ideas in 2  together.(Đọc bài văn sau về những bất lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong lớp học. Gạch dưới những từ/cụm từ mà tác giả sử dụng để liên kết những ý tron I mục 2 cùng nhau.)

I do not support the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of their disadvantages.

First of all, electronic devices distract students from their studies. Many students may play games, text, chat and cheat on their smartphones or tablets. They can go on the Internet, type questions and search for answers.

Second, when students use the Internet, they have access to inappropriate information, videos and pictures. They may spend many hours reading and watching, forgetting about their projects or assignments.Last but not least, students might take embarrassing pictures of others, share them on the web or use them to demand money or force people to do things for them.

In conclusion, personal electronic devices may bring more harm than good to students, suggest thatteachers ban or limit their use in the classroom.

Đáp án

Tôi không ủng hộ việc dùng những thiết bị điện tử cá nhân trong việc học bởi vì tôi thấy nhiều bât lợi của chúng.

Trước hết, thiết bị điện tử làm sao nhãng học sinh khỏi việc học. Nhiều học sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, trò chuyện và gian lận trên điện thoại thông minh và máy tính bảng của chúng. Chúng có thể truy cập Internet, đánh câu hỏi và tìm câu trả lời. (First of all)

Thứ hai là, khi học sinh sử dụng Internet, chúng truy cập những thông tin, video và ảnh không phù hợp, dành nhiều giờ để đọc và xem và quên đi những dự án và bài tập của chúng. (Second)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, học sinh có thể chụp những bức hình đầy lúng túng của những người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng đề tống tiền hoặc bắt người khác làm gì cho chúng. (Last but not least)

Kết luận là, thiết bị điện tử cá nhân có thể mang đến nhiều điều hại hơn là tốt cho bọc 1 sinh. Tôi đề nghị những giáo viên cấm hoặc hạn chế việc học sinh sử dung chúng trong ỉóp học. (In conclusion)

Bài 4. Read the sentences in 2 again. Use them to write a short text about the advantages of using electronic devices in learning.(Đọc các câu trong mục 2 lần nữa. Sử dụng chủng để viết một bài văn ngắn vé thuận lợi của sử dụng thiết bị điện tử trong việc học.)

I strongly support the use of personal electronic devices in learning because I see a lot of advantages.

First of all, they can be used for both research and study purpose. Students can use the— to download and store information and textbooks. This can help them save learning time and make their backpacks lighter.

Secondly, students can study better with modern technology because there are many useful learning applications on smartphones, laptop, tablets and other media players such as dictionary, spelling, translation, pronunciation and other apps.

Last but not least, mobile devices can help students communicate with each other or relax by listening to music and playing games when they are bored or tired of studying.

In conclusion, personal electronic devices bring more good than harm to students. I suggest: that teachers allow and encourage the use of these devices in learning both inside and outside of class.

Dịch :

Tôi cật lực ủng hộ việc sử dụng thiết bị điện tử cá nhân trong việc học bởi vì tôi thấy nhiều thuận lợi.

Trước hết, chúng có thể được sử dụng cho cả việc nghiên cứu và. học tập. Học sinh sử dụng chúng dể tải và lưu trữ thông tin và sách giáo khoa. Điều này giúp chúng tiết kiệm thời gian học tập và làm cho ba lô chúng nhẹ hơn.

Thứ hai, học sinh học tối hơn bằng cách sử dụng những ứng dụng học tập hữu ích trẽn điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và những công cụ đa phương tiện khác như là từ điển, đánh vần, dịch, phát âm và những ứng dụng khác.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thiết bị điện tử cá nhãn mang đến nhiều điều tốt hơn là hại cho học sinh. Tôi để nghị rằng giáo viên nên cho phép và khuyến khích việc sử dụng những thiết bị này trong và ngoài lớp.

 

 

 

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận