Skills (Speaking) – trang 30 Unit 8 New Ways To Learn? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 8 : New Ways To Learn? 

             Skills

 

*Aims and Objectives:

– To teach Ss to read for general ideas and for specific information about new ways to learn English and do tasks: Answer the questions and discuss.

– To teach Ss some words and phrases related to new ways to learn English.

– By the end of the lesson, students will be able to:

+ Give a report about how their classmates use the devices to learn school subjects.

+  Perform their viewpoints to other people in real life.

Speaking

Go digital

Tiến tới số hóa

Bài 1. Look at some arguments in favour of using electronic devices in learning. Match arguments 1-4 with explanations a-d.(Nhìn vào vài tranh luận về việc sử dụng thiết bị điộn tử để học tập. Nối những tranh luận 1-4 với phần giải thích a – d.)

Đáp án

1 – d

2 – b

3 – c

4 – a

1.Các thiêt bị điện tử làm cho cuộc sống ở trường tôi dễ dàng hơn và vui hơn.

Tôi khòng thích bài tập về nhà, nhưng tôi vui khi làm nó trên máy tính bảng. Chữ tôi xấu, vì thế đánh máy làm cho tôi và giáo viên dễ dàng hơn bởi vì tôi có thể thay đối bất kỳ cái gì và giáo viên của tôi có thế đọc những gì tôi viết.

2.Điện tử làm cho việc học và dạy nhanh hơn, dễ (làng hơn và tốt hơn.

Những thiết bị điện tử giúp học sinh tra cứu thông tin, ghi chú, viết bài và nộp chúng cho giáo viên. Chúng cho phép giáo viên chuấn bị bài học và châm bài.

3.Học sinh có thể thư giãn trong giờ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện hay chưi trò chơi trôn điện thoại di động.

Những khảo sát cho thấy rằng 90% người nghe nhạc trước khi viết bài luận hay dự án có kết quả tốt hơn.

4.Các thiết bị điện tử làm cho ba lô học sinh nhẹ hơn.

Học sinh có thồ thay thế cân nặng của vở và sách giáo khoa với một máy tính bảng mà có ghi chú và bài tập và cho phép truy cập vào sách giáo khoa.

Bài 2. Work in pairs. Read the arguments and explanations in again. Decide on the two most effective ways of using electronic devices. Explain why.(Làm theo cặp. Đọc lại những tranh luận và giải thích trong phần 1. Quyết định hai cách hiệu quả nhất để sử dụng thiết bị điện tửề Giải thích tại sao.)

1.The two most effective ways of using electronics are _________________ because ______________________________.

2.We think/ believe is an effective way of using _________________ because ______________________________.

3.In my opinion, ______________________________.

Đáp án

Những thành ngữ hữu ích:

1.The two most effective ways of using electronics are typing and preparing the lesson because students can change anything in their writing and teachers can prepare the lessons and grade, papers.

Hai cách sử dụng điện tử hữu ích nhất là đánh máy và chuẩn bị bài học bởi vì học sinh có thể thay đổi bất kỳ cái gì trong bài viết và giáo viên có thể chuẩn bị bài học và chấm bài.

2.We think/believe listening to music is an effective way of using electronic devices because listening to music before working on essays and projects help people, have better results.

Chúng tôi nghĩ rằng nghe nhạc là một cách hiệu quả khi sử dụng thiết bị điện tử bởi vì nghe nhạc trước khi làm bài tiểu luận hoặc dự án giúp người ta có kết quả tốt hơn.

3.In my opinion, electronics make students’ backpack lighter.

Theo ý kiến tôi, các thiết bị điện tử làm cho ba lô của học sinh nhẹ hơn.

Bài 3. Work in pairs. Discuss how useful electronic devices are in learning, using the arguments in 1.(Làm theo cặp. Thảo luận xem những thiết bị điện tử hữu ích như thê nào trong việc học, sử dụng tranh luận trong phần 1.)

 

Đáp án

Student A: I think electronics make school life easier and more enjoyable.

Học sinh A: Tôi nghĩ rằng các thiết bị điện tử làm cho cuộc sống trong trường học dễ dàng hơn và vui hơn.

Student B: Exactly. Students who hate homework can have fun doing it on tablets.

Học sinh B: Chính xác. Những học sinh ghét bài tập về nhà có thể vui khi làm bài tập trên máy tính bảng.

Student A: And when they type on tablets they can change or add more things any time they want.

Học sinh A: Và khi họ đánh máy trên máy tính bảng, họ có thể thay dổi hoặc thêm nhiều thứ bất kỳ khi nào họ muốn.

Bài 4. Work in groups. Answer the following questions. Note down your partners’answers and report them to the class.(Làm theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau. Ghi chú câu trả lời của bạn em và báo cáo cho lớp.)

1.What electronic devices do you have?

2.How often do you bring them to school?

3.How useful are they for your learning?

Đáp án

1.Bạn có thiết bị điện tử nào?

I have a computer.

Tôi có một máy vi tính.

2.Bạn thường mang chúng đến trường không?

No, it is big. I use it at home.

Không, nó to lắm. Tôi sử dụng nó ở nhà.

3.Chúng hữu ích cho việc học như thế nào?

I can use it to look up new words, information on the Internet. I can type my homework and listen to English listening assignment.

Tôi có thế sử dụng nó để tra cứu từ mới, thông tin trên Internet. Tôi có thể đánh máy bài tập về nhà và nghe bài tập nghe tiếng Anh.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận