Unit 7 Cultural Diversity? trang 19 Skills (Reading) Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 7 : Cultural Diversity?  

                  Skills

 

Reading

Are you superstitious?

Bạn có mê tín không?

Bài 1. Are the following statements true for you?(Những câu sau đây có đúng với em không?)

1.Before doing something important, I always choose a favourable time for it.

2.I never visit people’s homes on the first day of the New Year unless they invite me.

3.I never sweep the floor during the first three days of the New Year.

4.When I set out for an examination, I always try to avoid crossing the path of a woman.

5.On important days throughout the year I always lay food on the altar for my ancestors because I believe that they will enjoy the meal with my family

Đáp án

1.Trước khi làm điều gì quan trọng tôi luôn chọn một thời điểm thích hợp. – Yes (Có).

2.Tôi không bao giờ thăm nhà của người khác vào ngày đâu tiên của năm mới nếu họ không mời tôi. – No (Không)

3.Tôi không bao giờ quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới. — No (Không).

4.Khi tôi chuẩn bị cho một kỳ kiểm tra, tôi luôn tránh chạm mặt một người phụ nữ. – No (Không).

5.Vào những ngày quan trọng trong năm, tôi thường đặt thức ăn lên bàn thờ cho tổ tiên bởi vì tôi tin họ sẽ dùng bữa cùng gia đình tôi. – Yes (Có).

Bài 2. Read the text and answer the following questions by circling the best option A, B, C, or D.(Đọc bài văn và trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn sự lựa chọn đúng A, B, c hoặc D.)

 

Superstitions still play an important part of life for many people in Viet Nam. For example, a lot of people choose a favourable date for occasions such as weddings, funerals, or house moving days. Some people may argue that being superstitious has no place in today’s society. However, superstitions have existed in all human societies throughout history. As a country situated in Asia, where many mysteries, and legends originate, Viet Nam has also kept various superstitious beliefs about daily activities.

There are numerous rituals related to daily activities. During the Vietnamese New Year, for example, many people believe that the first person who visits their home on the first day of the new year will affect their life. Thus, they try to choose this person very carefully. If this person is rich, prestigious or happy, then the family will have good fortune that year. People also believe that if you sweep the floor during the first three days of the festival, you might sweep out any wealth. For other things, such as setting out for an examination or starting up a business venture, people will try to avoid crossing the path of a woman as this may not bring good luck to them.

As for traditional beliefs, Vietnamese people strongly believe in life after death. They think that their ancestors have gone to live in another world. So, the altar is believed to be the place where the ancestors’souls live in. That’s why on many days of the year, people not only lay the table for meals, but they also lay food on the altar so their ancestors will join them for the meal.

Dịch :

Mê tín vẫn đóng một vài trò quan trọng trong đời sống của nhiều người ở Việt Nam. Ví dụ, nhiều người chọn một ngày thích hợp cho đám cưới, đám tang, hay chuyển nhà. Vài người có thể tranh luận rằng việc mê tín không còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Tuy nhiên, mê tín đã tồn tại trong tất cả xã hội loài người qua khắp các giai đoạn lịch sử. Vì là một quốc gia nằm ở châu Ả, nơi sinh ra nhiều huyền thoại và truyền thuyết, Việt Nam cũng còn giữ nhiều niềm tin mê tín về những hoạt động hàng ngày.

ró những lễ nghi liên quan đến những hoạt động hàng ngày. Trong suốt năm mới ở Việt Xam, chẳng hạn, nhiều người tin rằng người đầu tiên thăm nhà vào ngày đầu năm mới sẽ inh hưởng đến cuộc sống của họ. Vì vậy, họ cố gắng chọn người này rất cẩn thận. Nếu người này giàu, có uy tín hoặc vui vẻ, sau đó gia đình này sẽ có sự may mắn vào năm đó. Xgười ta tin rằng nếu bạn quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới, bạn sẽ quét đi sự thịnh vượng của mình. Đối với những việc khác như chuẩn bị cho kỳ kiểm tra hoặc bắt đầu một :ông việc kinh doanh, người ta sẽ cố gắng tránh chạm mặt một người phụ nữ bởi vì điều này không mang đôn may mắn cho họ.

Đối với niềm tin truyền thông, người Việt Nam thật sự tin vào cuộc sống sau khi chết. Họ nghĩ rằng tể tiên của họ đã đi đến sống ở một thế giới khác. Vì vậy, bàn thờ được tin tưởng là nơi mà linh hồn tổ tiên sống trong đó. Đó là lý do tại sao trong nhiều ngày trong năm, người ta không chỉ dọn trên bàn những bữa ăn, mà họ cũng dọn thức ăn lên bàn thờ vì tổ tiên sẽ dừng bữa cùng họ.

 

Đáp án

1.Điều gì đúng về xã hội Việt Nam?

c.Supersitions are part of life for the major of Vietnamese people.

Mê tín là một phần của cuộc sống đối với đại đa số người Việt Nam.

2.Tác giả giải thích nguồn gốc của mê tín ở Việt Nam như thế nào?

b.Viet Nam is located in part of the world where many mysteries and legends exist.

Việt Nam nằm ở phần của thế giới, nơi mà tồn tại nhiều huyền thoại và truyền thuyết.

3.Câu nào sau đây được đề cập là niềm tin mê tín?

d.People believe their first guest on the day of the new year will affect the family prosperity for the whole year.

Người ta tin rằng vị khách dầu tiên trong ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia dinh trong cả năm.

4.Tại sao người ta đặt thức ăn lên bàn thờ?

a.They believe that their ancestors will enjoy the meal with them.

Họ tin rằng tổ tiên của họ sẽ dùng bữa với họ.

Bài 3. Discuss the following with a partner.(Thảo luận câu sau với người bạn.)

 

Are you a superstitious person? Why/Why not?

Bạn có phải là một người mê tín không? Tại sao?

I’m also a superstitious person. I don’t sweep the floor on three first days of the new year.

Tôi cũng là một người mẽ tín. Tôi không quét nhà vào 3 ngày đầu năm mới.

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận