Unit 10 Ecotourism? Skills (Listening) trang 53 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Unit 10 : Ecotourism?

                Skills (Listening)

 

*Aims and Objectives:

– To teach Ss listen to a news report about ecotourism for gist and specific information.

– Check comprehension and ask Ss  to brainstorm ideas on ecotourism.

– By the end of the lesson, students will be able to:

+ Listen and do the tasks.

+ Develop the listening skills for gist and specific details.

+ Talk about ecotourism.

Listening (Nghe)

Ecotourism in the Mekong Delta

Du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Mê Kông

Bài 1. What do you know about the Mekong Delta? Work with a partner. Look at the pictures and decide which activities tourists can do there.(Em biết gì về đồng bằng sông Mê Kông? Làm việc với bạn học. Nhìn vào hình ảnh và quyết định hoạt động nào mà du khách có thể tham gia ở đó.)

Đáp án

Tourists can do all these activities, but the most common ones are listening to traditional music, eating local food and catching fish.

Du khách có thể tham gia tất cả những hoạt động này, nhưng những hoạt động phổ biến là nghe nhạc truyền thống, ăn thức ăn địa phương và bắt cá.

Bài 2. Listen to a news report and choose the caption that best summarises the main idea.(Nghe bài báo cáo mới và chọn một tựa mà tóm tắt ý chính nhất.)

Click tại đây để nghe:

 

1.How the Mekong Delta became an ecotourism destination

2.Famous resorts in the Mekong Delta

3.Effects of ecotourism on the Mekong Delta

Đáp án

How the Mekong delta became an ecotourism destination (làm cách nào mà đồng bằng sông Mekong lại trở thành một điểm du lịch sinh thái)

AUDIO SCRIPT

While many sights in Viet Nam are hardly known to tourists, some farmers in the Mekong Delta have attracted hundreds of foreign vistor spent more than 15 minutes at his house, and very few tourists returned for a second visit. Then Ba Đức had an idea. He thought if tourists had more activities to do while visiting his house, they would stay longer. He then turned his 2.5-hectare farm into an ecological garden, with a fish pond where tourists can go fishing. His wife started cooking home-made meals for the visitors and even teaching them how to cook local specialities. At present, Ba Đức welcomes around 100 visitors a day.

Similarly, Tư Bình of Vĩnh Long Province turned his 2.1-hectare fish pond into an ecotourism destination in 2005. Tourists can now catch fish in the pond, but then they have to release the small ones back into the pondễ He also kept several exotic birds and raised some African ostriches. Bird watching and ostrich riding becamc very popular activities for tourists to enjoy on his farm. Tư Bình now runs a very successful ecotourism business with around 300 visitors every day.

Bài 3. Listen again and answer the questions.(Nghe lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe:

 

1.Why couldn’t Ba Due attract more tourists to his old house before 2000?

2.How many tourists now visit his garden every day?

3.When did Tu Binh start ecotourism activities to attract visitors?

4.What do tourists do with the small fish they catch inTu Binh’s fish pond?

5.How many tourists now visit his farm every day?

Đáp án

1.Tại sao Ba Đức lại thu hút nhiều du khách hơn so với ngôi nhà cũ của ông ấy trước năm 2000?

Tourists did not have many interesting activities to do.

Khách du lịch không có nhiều hoạt động thú vị để làm.

2.Bao nhiêu khách du lịch đến thăm vườn của ông ấy mỗi ngày?

Around 100 tourists.

Khoảng 100 khách du lịch.

3.Khi nào Tư Bình bắt đầu những hoạt động sinh thái để thu hút du khách?

In 2005.

Năm 2005.

4.Du khách làm gì với cá nhỏ mà họ bắt được ở hồ cá của Tư Bình?

They released small fish back in to the pond.

Họ thả cá nhỏ trở lại hồ.

5.Bao nhiêu khách du lịch thăm vườn ông ấy mỗi ngày?

Around 300 visitors. Khoảng 300 khách thăm quan.

Bài 4. Listen again. Complete the notes about the two farmers’ ecotourism places for tourists.

(Nghe lại. Hoàn thành những ghi chú về nơi du lịch sinh thái của 2 người nông dân cho du khách.)

Click tại đây để nghe:

Đáp án

1.Ba Due’s ecological garden

Vườn sinh thái của Ba Đức:

garden area khu vực vườn: 2.5 hectares 2,5 hécta

activities for tourists: những hoạt động cho du khách:

visiting the old house: thăm nhà cổ

catching fish: bắt cá

enjoying home-made meals: thưởng thức những bửa ăn nhà làm

cooking local food/learning how to cook local food: nấu món ăn địa phương học/cách nấu món ăn địa phương

2.Tu Binh’s eocological garden Vườn sinh thái của Tư Bình:

– fish pond: hồ cá: – 2.1 hectares 2,1 hécta

– activities for tourists: hoạt dộng cho du khách.

– catching fish: bắt cá

– watching birds: ngắm chim chóc

– riding ostriches: cưỡi đà điểu

Bài 5. Look at the travel brochure below and find the different parts. Match the numbered parts in the brochure with their content.(Làm với một bạn em. Hoạt động nào được đề cập trong mục 4 mà em thích làm nhất nếu em đi một chuyến đến đồng bằng sông Mê Kông?)

Đáp án

If I took a tour to Mekong Delta, I would like to catch fish. I like fish so much. If I catch the big ones, I will fry them. If I catch the small ones, I will release them back in to the pond/river. There are many kinds of fishes live in the pond/river.

Nếu tôi đi một chuyến đến đồng bằng sông Mê Kông, tôi muốn bắt cá. Tôi rất thích cá. Nếu tôi bắt được cá ỉớn, tôi sẽ chiên chủng. Nếu tôi bắt được cá bé, tôi sẽ thả chúng về với hồ sông. Có nhiều loại cá sống trong hồ sông.

Xem thêm : Unit 10 Ecotourism? Skills (Speaking) trang 52 – 53 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10 mới

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận