Đề ôn luyện toán 2 – đề số 4

Đang tải...

A. YÊU CẦU

Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về:

  • Phép cộng ( có nhớ) dạnng 29+5 ; 49 +25
  • 8 cộng với một số; phép cộng có nhớ dạng 28+5;

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ BÀI:

1.Tính nhẩm:

a) 29 + 1  + 5 = …..            49 + 1 + 3 = …..       79 + 1 + 7 = …..

29 + 6 = ….                         49 + 4 = ….                 79 + 8 = …..

b) 9 + 7 = ….                       9 + 5 = …..                  9 + 2 = ……

39 + 7 = ….                         59 + 5 = ….                  49 + 2 = …..

 

2. a) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

b) Đặt tính rồi tính tổng của:

69 và 9                  29 và 5                 49 và 3                   89 và 2

…………               ……………               …………….              ………….

………….              ……………               ……………..             …………..

………….             …………….               ……………..             …………..

 

3. Năm nay mẹ 29 tuổi. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

                                   Bài giải:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Đặt tính rồi tính:

49+23                 69+17                 39+39                          69+25

…………               ……………               …………….              ………….

………….              ……………               ……………..             …………..

………….             …………….               ……………..             …………..

 

5.Khoanh vào phép cộng có kết quả lớn nhất:

29+43           39+34             49+27                 59+15

 

6. Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

7. Một đội sản xuất có 19 nam và 16 nữ. Người ta chuyển đi 1 nữ và bổ sung thêm 1 

nam cho đội sản xuất đó. Hỏi hiện tại đội sản xuất đó có bao nhiêu người?

                                      Bài giải:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

8.a) Tính nhẩm:

8+6=…..                    8+7=…..                     8+9 =…..

8+2+4=…..               8+2+5=…..                8+2+7=…..

8+5 =…..                   8+4=…..                     8+3=…..

8+2+3 =…..              8+2+2 =…..               8+2+2=…..

 

b) Nối theo mẫu:

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

10. Số?

Đoạn thẳng AD có độ dài là:  …dm.

11. Điền dấu (<>=) thích hợp:

9 + 4 ……. 8 + 5                  28 + 9 ……. 29 + 8

9 + 6 ……. 8 + 6                 28 + 8  ……. 27 + 9

9 + 3 ……. 8 + 5                  28 + 5  …….19 + 15

12. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Lúc đầu con sên bò được đoạn đường dài 38cm, sau đó nó bò tiếp được đoạn đường dài 5dm.

Hỏi sên bò được đoạn đường dài tất cả bao nhiêu xăng -ti-mét?

A. 43cm    B.33cm    C. 43dm    D.88cm

 

ĐÁP ÁN:

5. Tìm kết quả của bốn phép cộng,. từ đó khoanh vào phép cộng có kết quả lớn nhất.

10. Nên tính 9+3=12(m) , rồi tính 12+28=40(dm)….

12. Trả lời như A và C , tính 38+5=43 rồi ghi têbn đơn vị cm hoặc dm là sai, 

ở B tính 38-5=33 rồi ghi tên đơn vị là sai.

-Trả lời D : đổi 5dm =50cm rồi tính 50+38=88 (cm) là đúng. Khoanh D.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.