Căn bậc hai – Chương 1, phần Đại số – Sách Bài tập Toán 9 tập 1

  Căn bậc hai Sách bài tập Toán 9 tập 1 1....

  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức – Sách Bài tập Toán 9 tập 1

  Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 12....

  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

  Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 23....

  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

  Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 36....

  Bảng căn bậc hai – Sách Bài tập Toán 9 tập 1, phần Đại số

  Bảng căn bậc hai – Sách BT Toán 9 47....

  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai – Sách Bài tập Toán 9 tập 1

  Biến đổi đơn giản BT chứa căn thức bậc...

  Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) – Sách Bài tập Toán 9 tập 1

  Biến đổi đơn giản BT chứa căn thức bậc...

  Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

  Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 80....

  Căn bậc ba – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Đại số.

  Căn bậc ba, Sách Bài tập Toán 9 88. Tính (không...

  Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – chương II, Sách BT Toán 9 Tập 1.

  Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm...