Một số bài toán phối hợp 4 phép tính – Toán lớp 3

Đang tải...

MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỐI HỢP 4 PHÉP TÍNH

1. Tính (12 – 6 x 2) : (1 + 2 + 3 +…+ 19 + 20)

2. Tổng của một số với 26 thì hơn 26 là 45 đơn vị. Tìm hiệu của số đó với 26.

3. Trong một phép trừ tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số bị trừ?

4. Tích của 2 số là 75 và gấp 5 lần thừa số thứ hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần thừa số thứ nhất.

5. Trong một phép chia có dư lấy số bị chia trừ đi tích của số chia và số thương ta được 5 đơn vị. Tìm số dư của phép chia đó?

6. Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ 2 thì tích mới sẽ là 860.

7. Khi lấy 1 số lớn hơn 0 chia cho 5 ta được số dư gấp 3 lần số thương . Tìm số bị chia trong phép chia đó?

8. a) Trường hợp nào tổng của 2 số bằng hiệu của chúng?

b) Trường hợp nào tích của 2 số bằng 0 và thương của chúng cũng bằng 0? Cho ví dụ.

9. Tính nhanh:

a) 12 x 6 – 4 x 18 + 1000

b) 1000 – (36 x 12 – 72 x 6)

10. Tìm x:

  

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập Chia một tổng một hiệu cho một số

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận