Bài tập về: Căn bậc hai – Toán lớp 9

Đang tải...

Bài tập. Căn bậc hai

I. LT

– Số a dương có hai cbh là – căn a và căn a

+ Không tồn tại căn bậc hai của số âm

+ Số 0 chỉ có 1 căn bậc hai là chính nó

+ + căn a hay căn a gọi là căn bậc hai số học của a

– Nếu a < b (a,b > 0) khi và chỉ khi căn a < căn b

– Phương trình: x^2 = a có nghiệm khi a không âm, có hai nghiệm là x = +-căn a

– Phương trình: x = căn a có nghiệm khi a không âm, x không âm thì suy ra x2 = a

++- căn a tất cả bp = a

+ căn của a bp = trị tuyệt đối của a

II. Bài tập

1. Tìm x để căn thức có nghĩa (tìm x để bt xác định)

a) căn(-7x + 3); b) căn(5/(3x + 1)); c) căn(9/x^2 ); d) căn(1/(x^2 + 1/2)); e) căn (x(x – 3)); f) căn (2x- 1)/(2 – x); g) căn (3x^2 – 5x – 8); h) căn(4x^2 – 4x + 1); i) căn(x^2 – x + 1); k) căn (5x^2 + 4x + 7)

2.

3. Tìm x biết:

a) căn x = 0,1; b) căn x + 3 = 2; c) căn x = căn 2; d) căn x = 5; e) căn x = – căn 7; f) căn (x + 2) = x; g) x2 = 15; h) căn x = x; i) căn (x^2 + 5x + 20) = 4

4. So sánh:

a) 2 và 1 + căn 2; b) 1 và căn 3 – 1; c) 3 căn 11 và 12; d) -10 và -2can31;

e) 3 và căn 3 + 1; f) 2can5 và căn 21; g) căn 17 + căn 5 + 1 và căn 45

h) 1 – 2/can23 và 3/5; i) 1 + 1/can2 + 1/can3 + …+ 1/can36 và 6; k) căn(5can3) và căn(3 can5).

5. Tính:

 

>> Xem thêm: Hệ thức trong tam giác vuông – Toán 9

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận