Bài tập: Chia một tổng một hiệu cho một số – Toán lớp 3

Đang tải...

CHIA MỘT TỔNG MỘT HIỆU CHO MỘT SỐ

Ví dụ:

+       (15 + 20 + 30) : 5 = 15: 5+ 20: 5 +30: 5 = 3+ 4 + 6 = 13

+       16: 4 + 24 : 4 = (16 + 24) : 4 = 40 : 4 = 10

+       (32 – 12) : 4 = 32 : 4 – 12 : 4 = 8 – 3 = 5

+       72 : 9 – 45 : 9 = (72 – 45) : 9 = 27 : 9 = 3

Kết luận:     Muốn chia một tổng hay một hiệu cho một số ta lấy các số của

tổng hay của hiệu chia cho số đó rồi lấy các kết quả cộng với nhau hay trừ cho nhau.

(A + B + C) : K = A : K + B : K + C : K

(A – B) : M = A : M – B : M

(A + B – C ) : N =  A : N + B : N – C : N

 

Bài tập:

1. Tính bằng hai cách:

a) (35 + 40 + 15) : 5           b) (64 – 40) : 8

2. Tính bằng hai cách:

a) 18 : 3 + 27 : 3 + 15 : 3 b) 105 : 3 – 75 : 3

3. Tìm x:

a) (x+12) : x = 5           b) 12 : x+18 : x = 10

4. An nghĩ một số biết rằng số đó gấp lên 3 lần thì được số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số An nghĩ ?

5. Cô giáo có 5 gói kẹo mỗi gói 24 chiếc. Cô giáo chia đều cho các cháu ở lớp mẫu giáo mỗi cháu được 6 chiếc kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu?

6. Bạn An chia một số cho 12 thì được thương là 5. Hỏi chia số đó cho 2 thì được thương là bao nhiêu ( giải bằng 2 cách).

7. Điền dấu (> = <)vào ô trống:

a) 63 : x …  56 : x  (x # 0)

b) x : 7 …    x : 6

8. Quyển truyện dày 280 trang, Toàn đã đọc được 1/4 quyển truyện. Hỏi còn bao nhiêu trang Toàn chưa đọc?

9. Tính nhanh:

a) 450 : 9 + 180 : 9           b) 360 : 4 – 160 : 4

10. Quãng đường AB dài 180m. Quãng đường BC dài bằng 1/3 quãng đường AB. Hỏi đoạn đường từ A đi qua B đến C dài bao nhiêu mét?.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập về phép cộng – Toán lớp 3

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận