Dạng bài: Viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải – Toán lớp 3

Đang tải...

VIẾT THÊM 1 CHỮ SỐ 0 VÀO BÊN PHẢI

Kiến thức cần ghi nhớ

Khi viết thêm vào bên phải 1 chữ số 0, số đó tăng lên 10 lần.

Khi gạch bỏ 1 chữ số 0 tận cùng ở bên phải của 1 số thì số đó giảm 10 lần.

Bài tập

1. Tìm 1 số biết rằng nếu viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số đó thì ta được 1 số mới lớn hơn số cũ là 882 đơn vị.

2. Tổng của 2 số là 165. Tìm 2 số đó biết nếu viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số bé ta được số lớn.

3. Tìm một số biết rằng nếu ta gạch bỏ chữ số 0 tận cùng bên phải số đó thì số đó giảm dỉ 648 đơn vị.

4. Tổng 2 số là 66 tìm 2 số đó biết nếu ta gạch bỏ chữ số 0 tận cùng bên phải của số lớn thì bược số bé.

5. Tìm x:

Tính nhanh

8. 150 + 5 x 3 x 6 – 15 x 11

9. a x 8 + b x 3 – a x 3 + b x 2 biết a + b =15

10. Tìm một số có 2 chữ số biết nếu viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó ta được một số mới hơn số đã cho là 504 đơn vị.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài toán trồng cây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận