Một số bài toán về tính tuổi – Toán lớp 3

Đang tải...

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

1. Hiện tại mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 20 tuổi. Hỏi 5 năm nữa mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là bao nhiêu tuổi?

2. Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người?

3. Hiện nay con 8 tuổi. Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ?

4. Tuổi của Hoa sau đây 3 năm gấp 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện nay Hoa mấy tuổi?.

5. Tuổi của Tùng bằng 1/10 tuổi của bố và bằng 1/8 tuổi của mẹ. Bố hơn mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?.

6. Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Khi tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con thì mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?.

7. Tổng số tuổi của hai mẹ con Lan là 36 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi:

a) Hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?.

b) Mấy năm sau tuổi mẹ gấp 3 lẩn tuổi con?.

8. Cưa một khúc gỗ làm 3 mảnh mất 12 phút. Hỏi cưa khúc gỗ thành 6 mảnh mất bao nhiêu phút?.

9. Có 10 quả bóng gồm bốn loại xanh, đỏ, tím, vàng. Số bóng vàng gấp 7 lần số bóng đỏ. Hỏi mỗi loại có mấy quả?.

10. Có 9 đồng tiền hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó chỉ có một đồng tiền nhẹ hơn các đồng tiền khác. Làm thế nào với 2 lần cân em có thể tìm ra đồng tiền đó?.

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài toán trồng cây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận