Bài tập phần hàm số lượng giác – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải...

Bài tập phần hàm số lượng giác

BÀI TẬP : 

1.1 Tìm tập xác định của các hàm số : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.2 Tìm tập xác định của các hàm số : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.3 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số: 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.4 Với những giá trị nào của x, ta có mỗi đẳng thức sau?

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.5 Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.6 

a) Chứng minh rằng cos2(x+kπ)=cos2x,kZ. Từ đó vẽ đồ thị hàm số y = cos 2x

b) Từ đồ thị hàm số y = cos 2x, hãy vẽ đồ thị hàm số y = |cos 2x|

>>Xem đáp án tại đây. 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

1.7.  Tập xác định của hàm số \sqrt {1 + 2cosx} là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.8 Tìm tập xác định của hàm số y = ( 1- sinx) / 2cotx là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.9 Tập xác định của hàm số y =  (1 + tanx) / {1 - sinx}   là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.10 Tập xác định của hàm số y = \sqrt {1 - 2cosx }   / \sqrt {3 -  tanx } là : 

Bài tập phần hàm số lượng giác

>>Xem đáp án tại đây. 

1.11 Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 1 – cosx – sinx là : 

A. -1/2

B. -1

C. 1 – \sqrt{2}  

D.- \sqrt {2}  

>>Xem đáp án tại đây. 

1.12 Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2 + |cosx| +|sinx| là : 

A. 2

B. 2 + \sqrt {2}  

C. 3/2

D. 3-\sqrt {2}  

>>Xem đáp án tại đây. 

1.13 Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = {cos}^6{x} + {sin}^{6}{x} tương ứng là : 

A. 1/4 và 1

B. 3/5 và 3/4

C. 1/2 và \sqrt {2}   /2 

D. 2/3 và \sqrt {3}   /2 

>>Xem đáp án tại đây. 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận