Unit 1 Local environment – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 2)

Đang tải...

Tiếng Anh 9 nâng cao

Ôn luyện ngữ pháp chuyên sâu và Bài tập tiếng anh 9 là tài liệu Tiếng Anh lớp 9 nâng cao giúp các thầy cô cũng như các vị phụ huynh, các em học sinh lớp 9 ôn tập củng cố lại các kiến thức đã học một cách hiệu quả, tự kiểm tra và đánh giá năng lực bản thân. Cùng hoc360.net chuẩn bị thật tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành xuất sắc các kỳ thi quan trọng sắp tới!

UNIT 1_ LOCAL ENVIRONMENT (Part 2)

II CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS)

1.Định nghĩa

Định nghĩa

Ví dụ

– Cụm động từ (Phrasal verb) là sự kết hợp giữa một động từ và một tiểu từ (particle).

-Tiểu từcó thể là một trạng từ (adverb), hay là một giới từ (preposition), hoặc là cả hai, chẳng hạn như back, in, on, off, through, up…

-Khi thêm tiểu từ vào sau động từ, cụm động từ thường có ý nghĩa khác hẳn so với động từ ban đầu.

The rich man gave away most of his fortune. (Người giàu ấy tặng hầu hết tài sản của ông ta cho người nghèo.)

You can look up any new words in your dictionary. (Anh cóthể tra nghĩa bất cứ từ mới nào trong từ điển.)

Itried to phone her but Icouldn’t get through.

(Tôi đã cố gắng gọi cho côấy nhưng không thể nào kết nối được.)

2. Ý nghĩa phổ biến của các tiểu từ trong các cụm động từ.

      Mỗi tiểu từ có thể truyền tải nhiều ý nghĩa khác nhau trong mỗi cụm động từ khác nhau. Tuy nhiên dưới đây là các ý nghĩa phổ biến mà các tiểu tử thường được dùng trong cụm động từ.

Tiểu từ

Ý nghĩa

Ví dụ

up

Diễn đạt vị trí hướng lên trên hoặc ý kết thúc, hoàn thành tất cả.

We ate all the food up.

(Chúng tôi ăn hết thức ăn rồi.)

down

Diễn đạt vị trí hướng xuống dưới; hoặc hành động có xu thế giảm/chặn lại.

We’ll have to cut down the expenses. (Chúng ta sẽ phải cắt giảm chi tiêu.)

on

Diễn đạt ý ở trên, dựa trên.

You should put on formal clothes in a meeting.

(Cậu nên ăn mặc lịch sự trong cuộc họp)

in

Diễn đạt ý ở trong, xu hướng đi vào trong.

Make sure to leave the office by 5:00 or you will be locked in.

(Nhớ là phải rời khỏi văn phòng trước 5h nếu không anh sẽ bị kẹt trong đó.)

out

Diễn đạt vị trí phía ngoài hoặc ý hành động đến tận cuối/cạn kiệt.

I couldn’t figure him out.

(Tôi không thể nào hiểu nổi anh ấy.)

off

Diễn đạt ý rời đi chỗ khác hoặc thay đổi trạng thái.

I’ve sent off the letter you wrote to the newspaper.

(Tôi đã gửi bức thư mà anh viết cho báo chí rồi.)

for

Diễn đạt mục đích hướng tới của hành động.

He often asks his parents for money.

(Anh ấy vẫn thường xuyên hỏi xin tiền bố mẹ.)

with

Diễn đạt ý có người hoặc vật cùng tham gia trong hành động.

That skirt goes really well with your red coat.

(Chiếc váy đó rất hợp tông với chiếc áo khoác đỏ của bạn đấy.)

through

Diễn đạt ý lần lượt cái này sang cái khác, hoăc từ đầu đến cuối.

If you look through something, you read it quickly and not very carefully.

(Khi bạn đọc qua cái gì đó nghĩa là bạn đọc nhanh và không quá cẩn thận.)

back

Diễn đạt ý trở lại/quay lại.

Please send the jacket back if it is the wrong size.

(Hãy gửi lại chiếc áo khoác nếu như sai cỡ.)

away

Diễn đạt trạng thái rời đi, hoặc tạo ra khoảng cách.

Put away your toys, Jack!

(Cất đồ chơi đi,Jack.)

around

Diễn đạt hành động mang tính giải trí, không rõ mục đích, hoặc không cần quá tập trung.

I hate the way he lies aroundall day watching TV.

(Tôi ghét cái cách anh ấy cứ nằm vắt vẻo xem TV cả ngày.)

3. Một số cụm động từ thường gặp.

  • Cụm động từ kết hợp với 1 tiểu từ

Get up (thức dậy)

Find out (tìm hiểu thông tin)

Bring out(phát hành, ra mắt)

Pass down (truyền lại)

Live on (sống bằng, sống nhờ)

Look through (đọc)

Deal with (xử lý, giải quyết)

Warm up (khởi động)

Come back (quay trở lại)

Turn down (từ chối)

Set up(sắp đặt, chuẩn bị)

Keep up (tiếp tục)

Take off (máy bay cất cánh)

Show off (khoe khoang)

Hold on (chờ đợi)

Give up(từ bỏ)

Grow up (lớn lên)

Go on (tiếp tục)

Break down (đổ vỡ, hư hỏng)

Carry out (thực hiện)

Count on (tin cậy vào)

Dress up (ăn mặc đẹp)

Drop by (ghé qua)

Bring up (nuôi dưỡng)

Work out (tìm ra cách giải quyết)

Close down (đóng cửa hẳn, ngừng kinh doanh)

Take up (bắt đầu làm một hoạt động mới)

 

  • Cụm động từ kết hợp với 2 tiểu từ

Keep up with sb/sth(theo kịp, bắt kịp)

Look forward to sb/sth (trông đợi, mong chờ)

Run out of sth (hết)

Get out of sb/sth (tránh né)

Catch up with sb/sth (bắt kịp)

come down with sth (mắc bệnh gì)

Cut down on sth (cắt giảm)

Look back on sth (nhớ lại)

Get rid of sth (bỏ đi)

Make up for sb/sth (bù đắp cho)

Get back at sb (trả thù ai đó)

Go along with sb (đồng ý với)

Look down on sb (coi thường)

Look up to sb (kính trọng, tôn kính)

Stay away from sb/sth (tránh xa)

Pull over at (đỗ xe)

Run away/ off from sb/sth (chạy trốn)

Wait up for sth (đợi ai đến khuya)

Keep out of sb/sth (ngăn cản)

Go in for sth (tham gia)

Put up with sb/sth (chịu đựng)

Face up to sth (chấp nhận, đương đầu với khó khăn)

Get on with sb (hòa hợp, hòa thuận)

Go through with sth (kiên trì bền bỉ)

Check up on sth (kểm tra, giám sát)

Make sure of sth(đảm bảo, chắc chắn)

Come up with sth (phát hiện ra, khám phá)

  • Sau mỗi cụm động từ thường có sb/sth, trong đó: sb viết tắt cho somebody(người nào đó), sth: viết tắt cho something(cái gì đó).

* BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

Bài 6: Khoanh tròn vào đáp án đúng.

1.They have turned (down/ up) Jim’s application for the job.

2. You may have to deal (with/ about) many problems in the workplace.

3. Small birds mainly live (on/ off) insects.

4. When does the place take (off/ up)?

5. Why did you decide to take (on/ up) skiing?

6. Remember to warm (up/ down) carefully before you play sports.

7. There’s no need to dress (up/ down). Itis just an informal party.

8. Have you worked (out/ in) the solution yet?

9. Oops, I think we’re run out (of/ on) petrol.

10. Jim seems not to get (on/ off) well with his classmates.

11. My husband has decided to set (up/ down) a business on his own.

12. Do you think James will find (out/ up) the truth?

13. Does Jim have many friends to count (on/ off) in difficult time?

14. Yesterday, my uncle dropped (to/ by) my house to the surprise of everyone.

15. Were you brought (up/ in) by your grandparents?

Bài 7: Điền một động từ thích hợp để hoàn thành các câu dưới đây:

1.James is quite easy-going. He can ____________ on well with many types of people.

2. Peter has been absent from school for 2 weeks due to his illness. It may be difficult for him to ____________ up with his classmates.

3. Did you watch the film last night? Do you know how the villain ________ back on the hero?

4. Mr. Smith decided to ____________ up smoking because the doctor warned him of gettinglung cancer.

5. He could __________ with all kinds of people because it was part of his job as a receptionist

6. Jim was sad because Jane ____________ down his invitation to the prom.

7. It is important to ____________ down our sugar consumption every day.

8. It’s time you have to ____________ up to these problems on your own.

9. I ____________ forward to hearing from you soon.

10. Sometimes I ____________ back on my childhood and realize how happy I was as a kid.

Bài 8: Đánh dấu [v]trước cáu đúng, đánh dấu [X] trước câu sai và sửa lại cho đúng.

_____ 1    We have already worked up a new way of doing it.

 

_____ 2.   Jim wants to be a successful writer when he grows out.

 

_____ 3.   We are looking forward to hearing from you soon.

 

_____ 4.   I can’t keep up to all the changes in technology nowadays.

 

_____ 5.   The nearby shop will be closed up next month.

 

_____ 6.   The team scored another goal and made sure about championship.

 

_____ 7.   Last year a research on the consequences of water pollution was carried on.

 

_____ 8.   Jim has come up with a brilliant idea to tackle the problem.

 

_____ 9.   Have you ever considered getting rid your bad habits?

 

_____ 10. The teacher asked us to see through the textbook before she continued.

Bài 9: Hoàn thành các câu sau đây bằng những cụm động từ cho sẵn.

Unit 1

1.This singer will _________________ a new album this year.

2. Peter is very reliable. You can _________________ him.

3. You should _________________ your essay _________________ 500 words.

4. Jim is depressed as he has been _________________ by five companies so far.

5. I can’t _________________ such disturbing noise any more.

6. My mother is always _________________ me.

7. Mr. Smith has _________________ golf.

8. Are you tired of _________________ complaints from your customers?

9. How are you now? I heard that you _________________ flu last week.

10. _________________! I think we’ve got lost.This isn’t the right road.

*BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO

Bài 10:  Dựa vào những từ cho trước và thêm liên từ thích hợp để tạo thành câu phức.

1.Jane/ play/ piano/ extremely/ well/ she/ be/ very/ young.

      _____________________________________________________________

2. Josh/ want/ earn/ more/ money/ he/ apply/ for/ another/ job/ now.

      _____________________________________________________________

3. My mother/ cook/ me/ breakfast/ she/ go/ to/ work.

      _____________________________________________________________

4. I/ prefer/ stay/ home/ to/ go/ out/ I/not/ like/ socialize.

      _____________________________________________________________

5. Everyone/ enjoy/ the/ party/ last/ right/ food/ be/ not/ so/ good.

      _____________________________________________________________

6. Jim/ could/ not/ catch/ up/ with/ his/ classmates/ he/ often/ play/ truant.

      _____________________________________________________________

7. Peter/ study/very/ hard. He/can/ get/ high/ scores.

      _____________________________________________________________

8. Mary/ of/ my/ friends/ enjoy/ go/ shopping. I/ not/ like/ this.

      _____________________________________________________________

Bài 11: Thay thế những động từ in nghiêng trong câu bằng một cụm động từ thích hợp.

1.I don’t like Josh because he often boasts abouthis wealth. _________

2. Last month many people in my neighbor hadchickenpox. _________

3. You should reduce the amount you salt in your daily meal. _________

4. It’s time you confronted your fear and moved on. _________

5. Yesterday an old friend of mine visited out family. _________

6. Mary decided to join the cooking contest. _________

7. I didn’t want to go with him, so Irejected his invitation. _________

8. They are a well-matched couple and they always agree with each other. _________

9. When did you start your new hobby? _________

10. The rain continued all the morning. _________

Bài 12: Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách điền từthích hợp vào chỗ trống.

1.Peter always look ____________ his seniorcolleagues.

2. Mary is going____________ a singing competition.

3. Nothing can make ____________ the loss of my cat.

4. Jim didn’t work yesterday because he came____________ flu.

5. My mother always reminds me to stay____________ bad people.

6. As a child I used to wait____________ the present from Santa Clause.

7. I can’t ____________ put his selfishness any more.

8. They argue a lot, They seem to never get____________ each other.

9. Last year she went____________ an operation.

10. Last week we got____________ all the old furniture and bought new one.

Bài 13: Gạch chân lỗi sai trong câu và viết lại câu đúng.

_____ 1.   Although she didn’t warm up carefully before running, her leg was hurt during the race.

 

_____ 2.   Everyone dressed up though they wanted to be the King or Queen of the prom.

 

_____ 3.   Since I am really interested in lacquerware, I rarely buy one forme.

 

_____ 4.   As though my brother and I don’t get on well, we still care about the other.

 

_____ 5.   What would you do unless you won a lottery?

 

_____ 6.   Mr. Smith is renowned artisan. Everyone looks down on him.

 

_____ 7.   While I came home, my cat was sleeping on the sofa.

 

_____ 8.   Because Peter cheated on me, I wouldn’t get back on him.

Bài 14: Khoanh tròn vào đáp án đúng.

A trip to Bat Trang

      Last month, my English class went on a field trip to one of the most ancient villages in Viet

Nam: Bat Trang.That day all of us got (1) ________ very early (2) ________ we could arrive at the village early in the morning. When we got there, we were all astonished by a variety of ceramic products, most of which are for ordinary use such as bow, cup, plates and pot. (3) ________ there were up to twenty members in our class, we decided not to join the buffalo tour. Instead, we took a walk for sightseeing and shopping around. (4) ________ we had visited some of the ceramic stores along the road in the village, our teacher took us to Bat Trang Porcelain and Pottery Market. This was the most Interesting part of our trip. The local people instructed us to make pottery products by themselves and introduced the tradition of the village. We were told that pottery-making skills were (5) ________ from generation to generation in the village. (6) ________ we left, the locals gave us small ceramic key chains as souvenirs. We really looked (7) ________ another trip to Bat Trang.

1. A. up B. down C. on       D. off
2. A. so  B. so that C. since D. though
3. A. so B. so that  C. since  D. though
4. A. After B. Because      C. At last  D. While
5. A. turned down  B. went in for  C. passed down  D. brought out
6. A. After B. Before     C. At last             D. While
7. A. up to B. down on   C. forward to  D. forward on

Bài 15: Đọc bài đọc sau và trả lời câu hỏi.

Vietnam’s Youngest Artisan

      Nguyen Tran Hiep, born in Northern province of BacNinh, has become the youngest artisan of Vietnam at the age of 37. He succeeded in developing a large-scale fine-art furniture workshop thanks to an extensive renovation and considerable investment. Before achieving all this, he had gone through with many difficulties in his work.

      In 2000, Nguyen Tran Hiep established his own fine-art wood carving workshop, using all of his family’s savings and a loan from Bac Ninh province’s Youth Union after he had learned about the craft from a famous artisan. Unfortunately, his products could not reach a wide range of customers. At that time, many other people in the village also failed to earn a decent living on making craft and they decided to quit their traditional job. People found jobs and made money many other ways but Hiep didn’t give up his dream of developing the traditional craft into a profitable business. He is spending the next years learning and researching the market to find out the most suitable markets for his products. He targeted two types of customers: the first is foreign tourists and the second is traders from China.

      For the tourists, his workshop mainly produces small handicrafts and souvenirs, such as small animals, paintings, tea trays, figurines and rosaries. For the Chinese clients, his workshop makes products to order based on the current sample designs. At present, his workshop renamed Hiep Thang Fine arts Cooperative, provides stable jobs for 28 employees with an average income of 4-10 million dong/month.

      One of Nguyen Tran Hiep’s best works is “Bat Long vong quang phat” which originated from the idea of the eight kings of the Ly dynasty incarnating into eight dragons on a five-colour lotus tower.This work was made to celebrate the 80th anniversary of the founding of the Ho Chi Minh Communist Youth Union and has been listed in the Vietnamese Record Book in 2011 as the best fine-art sculpture of Ideology and art.

1.When was Nguyen Tran Hiep recognized as the Vietnam’s Youngest Artisan?

      _____________________________________________________________

2. Did he easily succeed in developing his fine-art furniture workshop?

      _____________________________________________________________

3. How did Hiep categorize his customers?

      _____________________________________________________________

4. What kinds of products does his workshop often produce for foreigners?

      _____________________________________________________________

5. How many employers are there in Hiep Thang Fine arts Cooperative?

      _____________________________________________________________

6. What was made by Nguyen Tran Hiep to celebrate the 80th anniversary of the founding of the Ho Chi Minh Communist Youth Union?

      _____________________________________________________________

 

>> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Answer Unit 1 Local environment – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 tại đây.

 Unit 2 City life – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 1) tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận