Sử dụng đại từ IT, IS, I trong Tiếng anh

Đang tải...

IT, IS, I

Chúng ta sử dụng các đại từ chủ ngữ sau các đại từ am, is, are, were, was, be, been, hoặc bất cứ dạng động từ to be nào.

It is I. ( không viết: It is me)

Imagine: The two winners were Rhonda and she! (không viết: Rhonda and her)

TEST. Chọn đại từ đúng từ một cặp từ được cho trong dấu ngoặc đơn, và viết nó vào chỗ trống bên phải.

1/ Deborah and (her, she) witnessed the accident. 

2/ It is (me, I) who called you yesterday.

3/ That is (her, she) on front cover of the magazine. 

4/ Our manager and (him, he) reviewed the

plans for the new addition. 

1/ ___________________

2/ ___________________

3/ ___________________

 

4/ ___________________

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận