Luyện tập chung trang 177 sách giáo khoa – Toán lớp 3

Đang tải...

Giải bài tập Toán lớp 3

Bài 1:

Viết các số:

Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm

Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy

Chín mươi nghìn chín trăm

Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai

Bài giải:

Các số là:

76245     51807                     90900                       2202

Bài 2:

Đặt tính rồi tính:

a) 54287 + 29508           b)  4508 x 3

78362 – 24935               34625 : 5

Bài giải:

Giải bài tập Toán lớp 3

Xem thêm :Ôn tập về giải Toán (tiếp theo) – Toán lớp 3 tại đây ! 😛

Bài 3: 

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải bài tập Toán lớp 3

Bài giải:

Đồng hồ A chỉ  10 giờ 28 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút

Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút

Bài 4:

Tính:

a) (9 + 6) x 4 =

9 + 6 x 4  =

b)  28 + 21 : 7 =

(28 + 21) : 7 =

Bài giải:

a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60

9 + 6 x 4  = 9 + 24 = 33

b)  28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 31

(28 + 21) : 7 = 49 : 7 =

Bài 5:

Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt:

5 đôi dép: 92500 đồng

3 đôi dép: … đồng?

Bài giải:

Giá tiền mỗi đôi dép là:

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

         Đáp số: 55500 đồng.

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận