Tổng và hiệu hai vectơ ( phần lí thuyết) – Giải bài tập hình học 10

Đang tải...

Tổng và hiệu hai vectơ ( phần lí thuyết) – Giải bài tập hình học 10

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN.

1. Tổng của hai vectơ

Định nghĩa

Cho hai vectơ \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} .

Lấy một điểm A tùy ý, vẽ \overrightarrow{AB} \overrightarrow{a} và  \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{b} .

Vectơ  \overrightarrow{AC} được gọi là tổng của hai vectơ  \overrightarrow{a} và  \overrightarrow{b} .

Ta kí hiệu tổng của hai vectơ  \overrightarrow{a} và  \overrightarrow{b}    là \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} .

Vậy, \overrightarrow{AC} \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} .

Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là phép cộng vectơ.


2. Quy tắc hình bình hành 

Nếu ABCD là hình bình hành thì

\overrightarrow{AB} \overrightarrow{AD} \overrightarrow{AC} .

3. Tính chất của phép cộng các vectơ 

Với ba vectơ \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{c}    tùy ý ta có:

\overrightarrow{a} \overrightarrow{b} \overrightarrow{b} \overrightarrow{a}                  (tính chất  giao hoán)

\overrightarrow{a} \overrightarrow{b} ) +  \overrightarrow{c} \overrightarrow{a} + (  \overrightarrow{b} \overrightarrow{c} )                    (tính chất  kết hợp)

\overrightarrow{a} \overrightarrow{0} \overrightarrow{0} \overrightarrow{a} \overrightarrow{a}                       (tính chất  của vectơ – không)

4. Hiệu của hai vectơ

Vectơ đối

Cho vectơ  \overrightarrow{a} , vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với a được gọi là vectơ đối của vectơ \overrightarrow{a} , kí hiệu là  – \overrightarrow{a} .

Vectơ đối của vectơ \overrightarrow{0} là vectơ \overrightarrow{0} .

Định nghĩa hiệu của hai vectơ

Cho hai vectơ \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} . Ta gọi hiệu của hai vectơ \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} là vectơ \overrightarrow{a} + (- \overrightarrow{b} ), kí hiệu là \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} .

Như vậy \overrightarrow{a}    –  \overrightarrow{b}  = \overrightarrow{a} + (- \overrightarrow{b} ).

Với ba điểm O, A, B tùy ý ta luôn có \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} \overrightarrow{OA} .

5. Áp dụng và các hệ quả

– Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi   \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{0} .

– Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi \overrightarrow{GA}  + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0} .

– Nếu một vectơ có hai phương khác nhau thì nó là vectơ \overrightarrow{0} .

– Nếu vectơ \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} (hoặc \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} ) cùng phương với một trong hai vectơ  \overrightarrow{a} hoặc \overrightarrow{b} thì nó cùng phương với vectơ còn lại.

– Nếu \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} cùng hướng thì  |\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} | = | \overrightarrow{a} | + | \overrightarrow{b} |

– Nếu \overrightarrow{a} \overrightarrow{b} ngược hướng thì |\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} | = | \overrightarrow{a} | – | \overrightarrow{b} |

 >>Phần tiếp theo: 

B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP (SGK)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận