Kiểm tra cuối học kỳ II môn Tin học lớp 5 (TH Tam Thuấn) năm 2016-2017

Đang tải...

Kiểm tra cuối kỳ II môn Tin học lớp 5 

A. TRẮC NGHIỆM (5 Điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

Câu A.1 (0,5đ): Dòng văn bản sau có mấy từ soạn thảo? “Con gà cục tác lá chanh”

Đang tải...

A. 4 Từ soạn thảo                                   B. 5 từ soạn thảo

C. 6 từ soạn thảo                                     D. 7 từ soạn thảo.

Câu A.2 (0,5đ): Tìm câu sai trong những câu sau:

A. Hình vẽ thích hợp trong văn bản sẽ giúp cho người đọc dễ hiểu nội dung văn bản hơn.

B. Hình vẽ trong văn bản làm cho văn bản thêm sinh động và hấp dẫn.

C. Văn bản có hình vẽ kèm theo thì mới giá trị.

D. Hình vẽ không phù hợp nội dung văn bản sẽ cho văn bản giảm giá trị hoặc mất hoàn toàn giá trị.

Câu A.3 (0,5đ):  Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi:

A. To và Exit                                    B. To và Edit                

C. Edit và End                                  D. To và End              

Câu A.4 (0,5đ) Em sử dụng nút lệnh nào để tạo bảng trong văn bản?

Câu A.5 (0,5đ) Trong phần mềm Logo, để tạo thủ tục hinhvuong em gõ lệnh:

A. REPEAT “hinhvuong                               B. EDIT hinhvuong”

C. EDIT “hinhvuong                                     D. EDIT “hinh vuong

Câu A.6(0,5đ) Để viết chữ ra màn hình Logo, em sử dụng câu lệnh nào sau đây:

A. PRINT                 B.   SHOW                    C. HOME              D. LABEL

Câu A.7(0,5đ) Lệnh Repeat 3[fd 100 rt 360/3] vẽ được hình nào dưới đây:

B. Tự luận:

Câu A.8 (1,5đ) Điền vào chỗ trống (…) để được câu lệnh đúng:

REPEAT 5 [REPEAT …….[FD 100 RT 60] RT  ……..]

          Repeat 12 [FD 100 RT …. ]

            Repeat …. [repeat 8 [FD 70 RT …. ] RT 60]

 

C. Thực hành: (5đ)

Câu B.1 (2đ): Em hãy dùng các câu lệnh làm tính trong Logo để thực hiện phép tính sau:

23 – 35/7

123 + 27 – 50

4 * (32-7) + 5 * (16 – 4)

100 – (19 + 11)

 

 Câu B.2 (3đ): Sử dụng câu lệnh lặp trong phần mềm Logo vẽ  hình sau:

 
Đang tải...
 
 

Đang tải...

Related Posts

Bình luận