Bài Tập Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 2 Có Đáp Án

Đang tải...

Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 2 là bộ tài liệu tổng hợp các dạng bài tập trọng tâm để ôn luyện học sinh giỏi môn Toán lớp 2. Tải bộ tài liệu đầy đủ ở cuối bài viết. Chúng tôi hy vọng có thể giúp các bạn học sinh ôn tập tốt để trở thành học sinh giỏi môn Toán. Chúc các bạn thành công!

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 2

Bài 1: Tính nhanh:
a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm x:
a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24
b. x + x + 8 = 24

Bài 3:
a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.
b. Tìm 2 số có tích và thương đều bằng 5.

Bài 4: Nhà Hoa có số gà và số thỏ bằng nhau. Tìm số gà và số thỏ nhà Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng 3 cây lan, mai, phượng trong vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan: “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn nào đó trồng cây nào?

ĐÁP ÁN

Bài 1: Tính nhanh
a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1
= (10 – 9) + (8 – 7 ) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)
= 1 + 1 + 1 + 1 + 1
= 5
b. 1 +3 + 5 + 7 +9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0
= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8 ) + (3 + 7) + (4 + 6)+ 5
= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5
= 55

Bài 2: Tìm x:
a. ( x + 1) + ( x + 2) + ( x + 3) = 24                             b. x + x + 8 = 24
( x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24                                      2 × x + 8 = 24
x × 3 + 6 = 24                                                             2 × x = 24 – 8
x × 3 = 24 – 6                                                              2 × x = 16
x × 3 = 18                                                                   x = 16 : 2
x = 18 : 3                                                                     x = 8
x = 6

Bài 3:
a. 2 số đó là 0 và 95 vì 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95
b. 2 số đó là 1 và 5 vì 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 4: Giải
Vì số gà bằng số thỏ nên ta nhóm 1 con thỏ + 1 con gà vào 1 nhóm
Vậy 1 nhóm có số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)
42 : 6 = 7 (nhóm)
Vì mỗi nhóm có 1 con gà và 1 con thỏ nên 7 nhóm có 7 con gà và 7 con thỏ
Đáp số: gà: 7 con
Thỏ: 7 con

Bài 5: Giải
– Dựa vào câu nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai và không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.
– Bạn Mai không trồng cây mai và không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.
– Còn bạn Phượng trồng cây mai
ĐS: Lan trồng cây phượng
Mai trồng cây lan
Phượng trồng cây mai

>> Tải trọn bộ tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Ôn Luyện Học Sinh Giỏi Toán Lớp 2

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận