Bài 7 – Tính chất hóa học của Bazơ – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Tính chất hóa học của bazơ:

1.Bazơ + axit → Muối + nước

NaOH + HCl → NaCl + H2O

2.Bazơ + oxit axit → Muối + nước

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

3.Dung dịch Bazơ + dung dịch Muối → Muối mới + bazơ mới (điều kiện: một trong 2 chất sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc bay hơi)

Ba(OH)2 + Na2S04 → BaSO4 + 2NaOH

4.Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit và nước

háo 9

5.Làm đổi màu chất chỉ thị

-Đổi màu quỳ thành màu xanh.

-Đổi màu dung dịch phenolphtalein không màu thành màu hồng (hoặc đỏ).

II.GIẢI BÀI TẬP

Giải Bài 1. Trang 25 sách giáo khoa hóa học 9

Bazơ chia làm 2 loại, bazơ tan trong nước thành dung dịch’ gọi là kiềm và bazơ không tan.

-Tất cả các chất kiềm đều là bazơ

Ví dụ: KOH, NaOH, Ca(OH)2,…

-Tất cả các bazơ chưa chắc là chất kiềm.

Ví dụ: Cu(OH)2, Fe(OH)3 , …

Giải Bài 2. Trang 25 sách giáo khoa hóa học 9

a.Tác dụng với HCl:

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

b.Bị nhiệt phân hủy chỉ gồm các bazơ không tan.

háo 9

c.Tác dụng với CO2 chỉ gồm các kiềm.,

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

d.Đổi màu quỳ tím thành xanh: Ba(OH)2, NaOH

Giải Bài 3. Trang 25 sách giáo khoa hóa học 9

-Điều chế các dung dịch bazơ (kiềm).

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O→ Ca(OH)2

Giải Bài 4. Trang 25 sách giáo khoa hóa học 9

Lấy 4 mẫu thử và đánh dấu.

-Cho quỳ tím vào 4 mẫu thử.

-Màu nào làm quỳ tím hóa xanh là NaOH và Ba(OH)2. Nếu quỳ không đổi màu thì đó là NaCl và Na2SO4.

-Lấy 2 dung dịch kiềm đổ lần lượt vào 2 lọ còn lại, nếu thấy xuất hiện dung dịch kết tủa thì đó là dung dịch Ba(OH)2 và Na2SO4.

Ba(OH)2 + Na2SO→ BaSO↓ + 2NaOH

-Nhận biết được dung dịch còn lại là NaOH và muối còn lại là NaCl.

Giải Bài 5. Trang 25 sách giáo khoa hóa học 9

-Viết phương trình hóa học và tính nồng độ M của dung dịch NaOH.

Na2O + H2O → 2NaOH

nNa2O = 15,5 : (46 + 16) = 0,25 (mol)

nNaOH = 2 x 0,25 = 0,5 (mol)

CMNaOH = 0,5 : 0,5 = 1M

b.Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có d = 1,14 g/ml cần để trung hòa dung dịch NaOH.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

1mol          2mol

xmol           0,5mol

=> X = 0,5 : 2 = 0,25 (mol)

Khối lượng H2SO4 là:

mH2SO4 = 0,25 x 98 = 24,5 (g)

Khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần dùng là:

hóa 9

Thể tích dung dịch H2SO4 20% cần dùng là:

hóa 9

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận