Bài 5 – Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit – Hóa học 9

Đang tải...

I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1Tính chất hóa học của oxit được minh họa bởi những phản ứng hóa học:

CaO (r) + 2HCl (dd) → CaCl(dd) + H2O (l)

CO(k) + Ca(OH)(dd) → CaCO(r) + H2O (l)

hóa 9

CaO (r) + H2O (l) → Ca(OH)(dd)

SO(k) + H2O (l) → H2SO(dd)

2.Tính chất hóa học của axit được minh họa bởi những phản ứng hóa học:

H2SO4 (loãng) + Fe (r) → FeSO4 (dd) + H2 (k)

H2SO4 (dd) + CuO (r) → CuSO4(dd) + H2O (l)

H2SO4 (dd) + 2NaOH (dd) → Na2SO4(dd) + 2H2O (l)

hóa 9

II.GIẢI BÀI TẬP

Giải Bài 1. Trang 21 sách giáo khoa hóa học 9

a.Tác dụng được với H2O:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Na2O+ H2O → 2NaOH

SO2 + H2O →H2SO3

CO2 + H2O -> H2CO3

b.Tác dụng với HCl:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2

CaO + 2HCl →CaCl2 + H2O

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

c.Tác dụng với dung dịch NaOH:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Giải Bài 2. Trang 21 sách giáo khoa hóa học 9

a.Oxit được điều chế bằng phản ứng hóa hợp.

2H2 + O2 → 2H2O

4Na + 5O2 —>2Na2O

4P + 5O2 → 2P2O5

b.Oxit được điều chế bằng phản ứng hóa hợp vá phân huỷ.

2Cu + O→ 2CuO

hóa 9

+ O2 → C + O2

hóa9

Giải Bài 3. Trang 21 sách giáo khoa hóa học 9

Để loại bỏ được những tạp chất ra khỏi CO, ta cho hỗn hợp trên qua dung dịch Ca(OH)2. Ta có phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 — CaCO↑ + H2O

SO2 + Ga(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O

Vậy CO2 và SO2 được giữ lại. Còn lại CO nguyên chất.

Giải Bài 4. Trang 21 sách giáo khoa hóa học 9

a.Axit suníuric tác dụng với đồng (II) oxit.

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O    (1)

b.Axit sunfuric tác dụng với đồng.

Vì 1 mol CuSOsinh ra cần 1 mol H2SO4.

hóa 9

1 mol CuSO4 sinh ra cần 2 mol H2SO4 nên dùng phản ứng (1) tiết kiệm hơn.

Giải Bài 5. Trang 21 sách giáo khoa hóa học 9

S + O2 → SO2                                                                       (1)

hóa 9

SO2 + 2NaOH → Na2SO+ H2O                                      (3)

SO3 + H2O → H2SO4                                                                        (4)

hóa 9

SO2 + H2O → H2SO3                                                                           (6)

H2SO3 + 2NaOH → Na2SO+ 2H2O                                    (7)

Na2SO3 + H2SO4→ NaSO+ SO2 ↑ + H2O                          (8)

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO+ 2H2O                                     (9)

Na2SO+ Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + 2NaNO3                                (10)


 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận