Bài 48 – Luyện tập : rượu etylic, axit axetic và chất béo – Hóa học 9

Đang tải...

Bài 1. Trang 148 sách giáo khoa hóa học 9

a.Phân tử chất nào có nhóm -OH? Nhóm -COOH + Rượu etylic có nhóm -OH.

+ Axit axetic có nhóm -COOH.

b.Chất nào tác dụng được với K, Zn, NaOH, K2CO3?

+ Rượu etylic chỉ tác dụng với K.

2C2H5OH + 2K→ 2C2H5OK + H

+ Chất béo chỉ tác dụng với NaOH.

hóa 9

Axit axetic phản ứng với cả 4 chất trên

hóa 9

Bài 2. Trang 148 sách giáo khoa hóa học 9

 

thóa 9

Bài 3. Trang 149 sách giáo khoa háo học 9

hóa 9

hóa 9

hóa 9

Bài 4. Trang 149 sách giáo khoa hóa học 9

-Nhỏ mỗi giọt chất lỏng trên vào một mẩu giấy quỳ tím, nếu quỳ chuyển sang màu hồng thì đó là axit axetic. Còn hai chất không làm quỳ tím đổi màu.

-Lấy 2 ống nghiệm, mỗi ống đựng một 1ml nước, thêm vào mỗi ống 1ml chất lỏng còn lại. Nếu thành dung dịch trong suốt thì đó là rượu etylic, nếu tách thành 2 lớp chất lỏng, thì đó là dầu ăn tan trong rượu, bởi dầu ăn không tan trong nước.

Bài 5. Trang 149 sách giáo khoa hóa học 9

-Chứng minh C2H6O là rượu etylic cần làm thí nghiệm với Na. Rượu etylic mới tác dụng với Na tạo thành, khí hiđro, còn một đồng phân khác của rượu là đimetyl ete không tác dụng với Na.

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

-Chứng minh C2H4O2 là chất axit axetic mà không phải là este cần chứng tỏ trong phân tử axit có H mang tính axit có thể phản ứng với Na2CO3 tạo thành các bọt khí CO2.

2CH3COOH + Na2C03 → 2CH3COONa + H2O + CO2↑

Bài 6. Trang 149 sách giáo khoa hóa học 9

hóa 9

Bài 7. Trang 149 sách giáo khoa hóa học 9

a.Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2

 0,2 mol            0,2mol            0,2mol            0,2mol       

 

hóa 9

b.Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng. Khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng:

100+ 200 – (44 x 0,2) =291,2 (g)

Khối lượng CH3COONa = 0,2 x 82 = 16,4 (g)

 

Khối lượng CH3COONa = 0,2 x 82 = 16,4 (g)

%C CH3COONa = 16,4 / 291,2 x 100% = 5,63%

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận