Unit 4 Life in the past – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 1)

Đang tải...

Tiếng Anh 9 nâng cao

Ôn luyện ngữ pháp chuyên sâu và Bài tập tiếng anh 9 là tài liệu Tiếng Anh lớp 9 nâng cao giúp các thầy cô cũng như các vị phụ huynh, các em học sinh lớp 9 ôn tập củng cố lại các kiến thức đã học một cách hiệu quả, tự kiểm tra và đánh giá năng lực bản thân. Cùng hoc360.net chuẩn bị thật tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành xuất sắc các kỳ thi quan trọng sắp tới!

UNIT 4_ LIFE IN THE PAST 

A. VOCABULARY

Unit 4 Life in the past

B. GRAMMAR

I ÔN TẬP THÓI QUEN TRONG QUÁ KHỨ VỚI “USED TO”

Cách dùng

“Used to” được dùng để miêu tả nhũng thói quen, hành động hoặc trạng thái đã xảy ra thường xuyên trong quá khứ và đã kết thúc, không còn ở hiện tại.

Cấu trúc

(+)S + used to + V…

(-) S + didn’t use to + V…

(?) Did + S + use to + V…?

Ví dụ

– I used to listen to the radio. (Ngày trước tôi thường nghe đài.)

-They used to go swimming together.(Ngày trước họ thường đi bơi cùng nhau.)

-He didn’t use to play marbles. (Ngày trước anh ấy không chơi bi.)

-Did you use to ride a buffalo? (Ngày trước bạn có đi cưỡi trâu không?)

II BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢN

      Bài 1:  Hoàn thành các câu sau với cấu trúc “used to” và động từ trong ngoặc.

1.Do you know what (Jim/ do) ___________________ before he retired?

2. ___________________ (Mary/be) a successful businesswoman before she went bankrupt?

3. My family (not/travel) ___________________ during summer vacation but now we really enjoy it.

4. I wonder what (people/ do) _______________ to celebrate the Harvest Festival in the past?

5. As a kid, Josh (have) _________________ his grandfather pick him up from primary school.

6. This boy band (be) ___________________ popular before they disbanded.

7. When my grandmother was young, she (set off) ________________ for a foreign country almost every summer.

8. My mother says that she (not cope) ___________________ with much work stress five years ago.

9. the past, people in my village (raise) ________________ poultry or castle to earn a living.

10. I can’t believe my father (be) __________________ considered a bad boy before he married my mother.

11. Who ___________________ (you/ confide) in when you was at your teenage?

12. They (not use) ___________________ folk and knife when they first moved to America.

13. Jim (not like) ___________________ me much when we were at school but now he is my husband.

14. My father (work) __________________ very far from home before he found his current job.

15. Those men (suffer) ________________ a lot before they finally succeeded in their business.

      Bài 2: Dựa vào những thông tin cho sẵn để viết các câu miêu tả những sự việc trong quá khứ mà bây giờ không còn làm nữa.

1.I saw many buffaloes in my hometown but I can’t see many of them now.

     => I used to see many buffaloes in my hometown.

2. is was only a small company with several years of low profit but now it has changed a lot.

    =>_____________________________________________________

3. Men were the breadwinner of the family and women depended greatly on men.

    =>_____________________________________________________

4. My sister admitted that she lied sometimes in the past but now she didn’t.

    =>_____________________________________________________

5. Jim asked me what I preferred to do as a child that I no longer did now.

    =>_____________________________________________________

6. Who took care of you when you were a toddler?

    =>_____________________________________________________

7. Jim wasn’t interested in reading books when he was small but now he’s really into it.

    =>_____________________________________________________

8. I got all the attention from my parents before my little brother was born.

    =>_____________________________________________________

9. Bungalows were very popular 6 years ago.

    =>_____________________________________________________

      Bài 3: Hoàn thành các câu sau với cấu trúc “used to” và các động từ cho sẵn.

look

eat

own

earn

work

be

play

live

1.My whole family _______________ on my father’s salary but now both of my parents work to support our family.

2. My brother _______________ after me when my parents were at work.

3. In the past, women _______________ expected to stay home, do household chores and farming instead of getting higher education.

4. Those farmers _______________ hard but _______________ little money before they were instructed to apply technologies in their farming.

5. We (not) _______________ out when but now we often do because we are sometimes too busy to prepare a meal.

6. Women (not) _______________ an important role in the political field in the past 50 years.

7. My uncle _______________ a sheep farm before he sold it to move to the city.

II CÂU ĐIỀU ƯỚC CHO HIỆN TẠI (WISHES FOR THE PRESENT)

 

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Cách dùng

Diễn tả một sự không hài lòng, không thỏa mãn với một hoàn cảnh ở hiện tại và ao ước hoàn cảnh đó xảy ra theo chiều hướng khác đi ở hiện tại và tương lai.

Diễn tả điều ước cho một sự việc ta mong muốn nó xảy ra ngay tại thời điểm nói.

Cấu trúc

Iwish + S + V-ed (Quá khứ đơn)

Hoặc I wish + could + V

Iwish + S + was/were + V-ing

(Quá khứ tiếp diễn)

Ví dụ

– I wish I knew more about European history. (= but I don’t know much about European history.)

– I wish I could drive really fast. (= but I can’t drive fast.)

(Dùng “wish + could + V” để nói về việc người nói ao ước có khả năng làm gì nhưng thực tế họ không có khả năng thực hiện)

-My son wishes he were studying Marketing instead of Hospitality.

Chú ý

Có thể sử dụng were đối với tất cả các ngôi trong mệnh đề wish.

 

 

>> Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Answer Unit 4 Life in the past – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 tại đây.

Unit 4 Life in the past – Ngữ pháp chuyên sâu Tiếng Anh 9 (phần 2) tại đây.Đang tải...

Related Posts

loading...

One Comment

  1. phương says:

    có đáp án ko ạ??

Bình luận