Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 68:

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 21 yến = ….kg                                   b) 320 kg = …. yến

130 tạ = ….kg                                               4600 kg = …. tạ

44 tấn = …. kg                                           19 000 kg = …. tấn

c) 3 kg 125 g = …. g                               d) 1256 g = …. kg ….g

2 kg 50 g = …. g                                         6005 g = …. kg ….g

Câu 69:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 kg 60 g= 260g                     ……

b) 7030 kg> 7 tấn 3 kg            ……

c) 21 kg 65 g < 21kg 605 g         ……

d) 1/4 tấn < 30 kg                     ……

Xem thêm : Ôn tập: bảng đơn vị đo độ dài 

Câu 70:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

7 kg 5 g = ….g

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm  là;

A.75                                  B.705

C.7005                             D.750

Câu 71:

Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400kg. Ngày thứ hai bán được số đường

bằng 3/5 số đường bán được trong ngày đầu.

Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gam đường?

 

Đáp án:

 

Câu 68:

a) 21 yến = 210kg                                        b) 320 kg = 32yến

130 tạ = 13 000kg                                               4600 kg = 46 tạ

44 tấn = 44 000 kg                                           19 000 kg = 19 tấn

c) 3 kg 125 g = 3125 g                                   d) 1256 g = 1kg 256g

2 kg 50 g = 2050 g                                             6005 g = 6kg 5 g

Câu 69:

a. S              b. Đ            c. Đ             d.S

Câu 70:

KHoanh C

Câu 71:

2 tấn = 2000 kg

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số đường là:

400 x 3/5 = 240 (kg)

cả hai ngày cửa hàng bán được số đường là:

400 + 240 = 640 (kg)

Cửa hàng còn lịa số đường là:

2000 – 640 = 1360 (kg)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận