Ôn tập: bảng đơn vị đo độ dài – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 64:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 28 cm= …..mm                                b) 730 m = ….dam

105 dm = ….cm                                         4500m= ….hm

312m = ….dm                                            3000cm=….m

15 km=….m                                               18 000m = ….km

c) 7m 25cm = ….cm                             d) 165 dm = …. m ….dm

2km 58cm = ….m                                     2080 m = ….km ….m

Câu 65:

Điền dấu > < = thích hợp:

2 km 50 m  …. 2500 m                                   1/5 km …. 250 m

10m 6 dm …. 16 dm                                           1207 / 100 m …. 12m 7cm

Câu 66:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

20 m 6cm>…. cm

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 206                                  B.2006

C.2060                                 D. 20006

Xem thêm Ôn tập về bổ sung về giải toán – Toán lớp 5

Câu 67:

Núi Phan-xi-păng (ở Việt Nam) cao 3km 143 m.Núi Ê-vơ-rét(ở Nê-pan)

cao hơn núi Phan-xi-păng 5705 m. Hỏi núi Ê-vơ-rét cao bao nhiêu mét?

 

Đáp án:

 

Câu 64:

a) 28 cm= 280mm                                  b) 730 m = 73dam

105 dm = 1050cm                                         4500m= 45 hm

312m =3210dm                                             3000cm=30m

15 km=15000m                                              18 000m =18km

c) 7m 25cm = 725cm                             d) 165 dm = 16 m 5dm

2km 58cm = 2058m                                     2080 m = 2km 80m

Câu 65:

2 km 50 m  < 2500 m                                   1/5 km<250 m

10m 6 dm >16 dm                                           1207 / 100 m =12m 7cm

Câu 66:

Khoanh A

Câu 67:

HD:

3km 143m = 3143 m

Núi Ê- vơ-rét cao:

3143 + 5705 = 8848 (m)

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận