Luyện tập phần rút gọn phân thức sách giáo khoa Toán lớp 8

Đang tải...

Luyện tập phần rút gọn phân thức sách giáo khoa Toán lớp 8

ĐỀ BÀI

Bài 11 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8

Rút gọn phân thức:

a) \frac{12x^{3}y^{2}}{18xy^{5}}

b) \frac{15x(x+5)^{3}}{20x^{2}(x+5)}

Bài 12 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a) \frac{3x ^{2}-12x+12}{x ^{4}-8x}

b) \frac{7x ^{2}+14x+7}{3x ^{2}+3x}

Bài 13 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) \frac{45x(3-x)}{15x(x-3) ^{3}}

b) \frac{ y^{2}-x^{2} }{ x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}

Xem thêm các dạng bài tập khác về phân thức  tại đây  😛

 HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

Bài 11 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) \frac{12x^{3}y^{2}}{18xy^{5}}  =\frac{2.6.x.x^{2}.y^{2}}{3.6.x.y^{2}.y^{3}}=\frac{2x^{2}}{3y^{3}}

b) \frac{15x(x+5)^{3}}{20x^{2}(x+5)}  =\frac{3.5x(x+5)(x+5)^{2}}{4.5.x.x(x+5)}=\frac{3(x+5)^{2}}{4x}

Bài 12 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) Ta có:

3x ^{2}-12x+12=3(x^{2}-4x+4)=3(x-2)^{2}

x^{4} -8x=x(x^{3}-8)=x(x-2)(x^{2}+2x+4)

Do đó :

\frac{3x ^{2}-12x+12}{x ^{4}-8x}

=\frac{3(x-2)^{2}}{x(x-2)(x^{2}+2x+4)}=\frac{3(x-2)}{x(x^{2}+2x+4)}

b) Ta có:

7x ^{2}+14x+7=7(x^{2}+2x+1)=7(x+1)^{2}

3x ^{2}+3x = 3x(x+1)

\frac{7x ^{2}+14x+7}{3x ^{2}+3x}  =\frac{7(x+1)^{2}}{3x(x+1)}=\frac{7(x+1)}{3x}

Bài 13 trang 40 sách giáo khoa Toán lớp 8

a) \frac{45x(3-x)}{15x(x-3) ^{3}}  =\frac{-3.15x(x-3)}{15x(x-3)^{3}}=\frac{-3}{(x-3)^{2}}

b) \frac{ y^{2}-x^{2} }{ x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}  =\frac{-(x^{2}-y^{2})}{(x-y)^{3}}=\frac{-(x-y)(x+y)}{(x-y)^{3}}=-\frac{x+y}{(x-y)^{2}}=\frac{-x-y}{(x-y)^{2}}

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận