Luyện tập chung – Toán 2

Loading...

Luyện tập chung – Toán lớp 2

LUYỆN TẬP CHUNG

1.Tính nhẩm :

Loading...

      2 x 9 = …..            16 : 4 = .….           3 x 5 = …..          2 x 4 = …..

      3 x 9 = …..            18 : 3 = …..           5 x 3 = …..          4 x 2 = …..

      4 x 9 = …..            14 : 2 = …..          15 : 3 = …..           8 : 2 = …..

      5 x 9 = ….             25 : 5 = …..          15 : 5 = …..           8 : 4 = …..

2.Đặt tính rồi tính :

a) 42 + 36                          85 – 21                       432 + 517

            …………                        ………..                     ……………

            …………                        …………                    ……………

            …………                        …………                   ……………

 

b) 38 + 27                      80 – 35                       862 – 310

   …………                        ………….                   ………….

  …………                        ………….                   ………….

 …………                        ………….                   ………….

3.Tính chu vi hình tam giác dưới đây :

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

4.Viết các số có ba chữ số giống nhau và lớn hơn 500 :

………………………………………………………………………………….

5.Số ?

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Luyện tập chung >> Tại đây

Related Posts

Bình luận