Project – trang 14 Unit 1 My hobbies? Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 mới

Đang tải...

Unit 1 : My hobbies?

                   Project

 

∗Aims:

1.Skills:

– Reading skills; Writing skill:; Speaking skill

Vocabulary: If, label, leave, skate, join

Structure: Present simple tense

– Groupwork skills: pair work

2.Knowledge

Recycle the language from the previous lessons/ section with the topic “Hobbies”.

1.Work in groups of three or four.

2.Take turns talking briefly about your hobbies.

3.Work together to cut and glue pictures from magazines or draw pictures of your group members’ hobbies.

4.Show and describe your collage to the class.

 

Làm theo nhóm 3-4 người.

Lần lượt ghi chú ngắn gọn về sở thích của các bạn.

Làm việc cùng nhau để cắt và dán những bức hình từ tạp chí, vẽ lên

đó những hình ảnh của sở thích các thành viên trong nhóm.

Chỉ và mô tả hình ảnh cắt dán của bạn cho lớp.

 

Giải thích ý nghĩa của từ “collage” là cắt dán, ghép ảnh. Nó là nghệ thuật làm một bức hình bằng cách dán những mẩu giấy màu, vải màu hoặc hình lên một bề mặt. Nó có thể là một bức hình mà bạn làm bằng cách dán giấy, những bức ảnh trong sách có thể làm ví dụ.

–  Nhóm 3 người:

Lan: likes watching movies and reading books.

Lan: thích xem phim và đọc sách.

Mai: likes gardening and arranging flowers.

Mai: thích làm vườn và cắm hoa.

Hoa: likes running and swimming.

Hoa: thích chạy bộ và bơi lội.

“This is the collage of Lan, Mai and Hoa’s hobbies. Lan likes watching movies and reading books. She cut and glued pictures of movie posters and Dooks covers. Mai likes gardening and arranging flowers. She cut and glues pictures of tree gardens and flower. Hoa likes running and playing badminton. She cut and glued pictures of athletes and swimmer.”

“Đây là phần cắt dán hình ảnh sở thích của Lan, Mai và Hoa. Lan thích xem phim và đọc sách. Cô ấy cắt dán tranh khổ lớn những bộ phim và hình ảnh bìa sách. Mai thích làm vườn và cắm hoa. Cô ấy cắt dán những hình ảnh về vườn cây và hoa. Hoa thích chạy và chơi cầu lông. Cô ấy cắt dán những hình ảnh về vận động viên chạy bộ và bơi lội.”

–   Nhóm 3 người:

Nam: likes travelling and football.

Nam: thích du lịch và bóng đá.

Minh: likes travelling.

Minh: thích du lịch.

An: likes hip hop dancing and playing basketball.

An: thích nhảy hip hop và chơi bóng rổ.

“This is the collage of Nam, Minh and An’s hobbies. Nam likes travelling and football. He cut and glued pictures of tourism places: Mui Ne, Ha Long Bay, Ha Noi… and pictures of his favourite football teams: Liverpool, Real Madrid. Minh also likes travelling. He cut and glued pictures of many tourism places: Bangkok, Kualar Lumpur, Singapore… And An likes hip hop dancing and playing basket-ball. He cut and glued many pictures of hip hop dancers and basketball players.”

“Đây là hình cắt dán về sở thích của Nam, Minh và An. Nam thích du lịch và bóng đá. Anh ấy cắt dán những hình ảnh về những nơi du lịch: Mũi Né, Vịnh Hạ Long, Hà Nội… và hình ảnh về những đội bóng đá yêu thích của anh ấy: Liverpool, Real Madrid. Minh cũng thích du lịch. Anh ấy cắt dán những hình ảnh về nhiều nơi du lịch: Bangkok, Kualar Lumpur, Singapore… Còn An thích nhảy hiphop và chơi bóng rổ. Anh ấy cắt dán nhiều hình ảnh về những người nhảy hiphop và vận động viên bóng rổ.”

 

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận