Đề kiểm tra Tuần 8 toán lớp 1 – Đề số 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào chỗ … đặt sau kết quả đúng:

2+2=4 …         1+3=4…..

1+4=5…..         2+3=5….

3+2=4….         3+1=4….

4=1=5…..         2+1=3…..

2. Viết (theo mẫu ):

3. Điền dấu( > < =) thích hợp vào ô trống:

4. Điền số thích hợp vào chỗ ….:

1+…>4        2 +…= 4              2 +….> 4

4 +….= 5      3 +…= 4          … + 2 > 4

2 +…< 5       …+ 1 > 3          3 + …. =  5

0 +…= 5       5 + ….= 5        2 + …. = 2

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 8 Toán lớp 1 – đề số 2

5. Tính (theo mẫu):

6. Nối phép tính với số thích hợp:

7. Nối ô trông với số thích hợp:

ĐÁP ÁN:

3;

4;

1+ 4>4        2 +..2.= 4              2 +..3..> 4

4 +..1..= 5      3 +.1..= 4          .3.. + 2 > 4

2 +..1.< 5       ..3.+ 1 > 3          3 + .2… =  5

0 +..5.= 5       5 + .0…= 5        2 + ..0.. = 2

5;

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.