Đề kiểm tra Tuần 8 Toán lớp 1 – đề số 2

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

a) 

3+0=3…..      0+2=2….

1+0=0….          1+4=4….

5+0=5….         3+0=3 …..

(b)

1+2+0=3…..          2+1+2=5…..

2+0+1=4…..          3+0+1=4…..

1+3+0=4……         1+1+3=5 ….

Xem thêm Đề kiểm tra Tuần 9 Toán lớp 1 – đề số 1 tại đây ! 😛

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

…+1+….=5            1+…+2=5

2+…+0=4             1+…+…=2

…+…+3=5             1+…+3=5

3. Điền dấu (<>=) thích hợp vào chỗ ……:

3+2….1+4              4+0….2+2

4+1…2+2               3+1….2+2

2+3….1+3              4+0….3+2

1+2…3+0               2+2…5+0

4. Điền số thích hợp vào ô trống:

5. Nối theo mẫu:

6. Tính theo mẫu:

ĐÁP ÁN:

2;

2+1+2=5            1+2+2=5

2+2+0=4             1+1+0=2

1+1+3=5             1+1+3=5

3;

3+2=1+4              4+0=2+2

4+1>2+2               3+1=2+2

2+3>1+3              4+0<3+2

1+2=3+0               2+2<5+0

6;

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.