Đề kiểm tra Tuần 7 Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào chỗ chấm đặt sau kết quả đúng:

1+2=3….   ;   2+2=4…   ;    3+1=4…

1=3=4…   ;   1+1 =3…   ;     1+2 =4…

2. Nối ô trống với số thích hợp:

3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 + 1 + 2=…      2 + 1 + 1 =…

2 + 1 + 1 =…       1 + 1 + 1 =…

1 + 2 + 1 =…      1 + 1 + 2 =…

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2 + 1 = ….       1 + 3 =….

3 + 1 = ….       1 + 2 =…..

1 + 1 =  ….     2 + 2 =….

5. Điền số thích hợp vào  chỗ trống:

Xem thêm: Đề kiểm tra Tuần 8 toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây ! 😛

2+…=3       …+1=4       2+…=4

1+…=4       …+2=4       …+..=2

…+1=3        1+…=3     …+ …=4

6. Điền dấu (<,>,=) thích hợp vào chỗ chấm:

1+2…. 3      4 …..2+2      3… 1+2

1+3 …..4      4….. 1+2      4 ….2+1

1+2….. 2      3….. 1+1       3…. 1+1 +1

7.Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

(a) Hai cộng một bằng ba

(b) Một cộng ba bằng bốn

(c) Hai cộng hai bằng bốn

8.Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN:

2.

3.

1+1+2=4       2+1+1=4

2+1+1=4       1+1+1 =3

1+2+1=4        1+1+2=4

5) 2+1 =3       3+1=4         2+2=4

1+3=4            2+2=4         1+1=2

2+2=3            1+2=3         2+2 =4

6)

1+2=3       4=2+2        3=1+2

1+3=4       4>1+2      4>2+1

1+2>2       3>1+1       3=1+1+1

8)

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.