Đề kiểm tra tuần 4 Toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Đánh dấu x vào chỗ …..đặt sau kết quả đúng:

Số viết vào ô trống là:

(a) 6 …..   

(b) 6 …..   

(c) 4  …..   

2. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

6 > 5 …..                  5 = 5 …..   

4 = 4 …..                  5 < 6 …..   

6 <  5  …..                  4 > 3 …..   

3. Viết  số thích hợp vào chỗ trống:

6 > …..                     6 = …..   

5 < …..                     2 > …..   

4 = …..                     3 < …..   

5  = …..                     4 < …..   

Xem thêm: Đề kiểm tra Tuần 5 Toán lớp 1 – Đề 1

4. Vẽ thêm vào hình cho bằng nhau:

5. Nối hai hình có số đồ vật bằng nhau:

6. Viết số và dấu (<, =, >) thích hợp vào ô trống:

7. Điền số thích hợp vào hình tròn (theo mẫu):

8.Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào dấu …:

6…5         4…4           5…5

4…3         5…2           3…3

2…1          2…4           3…6

5…6         6…6            5…4

ĐÁP ÁN:

3.

7.

8.

6.5        4=4          5=5

4>3      5>2           3=3

2>1       2<4          3<6

5<6      6=6           5>4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.