Đề kiểm tra Tuần 5 Toán lớp 1 – Đề 1

Đang tải...

ĐỀ BÀI:

1.Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

8 > 7   …..               7 > 8    ….. 

9 = 8   …..               9 > 8   ….. 

8 < 9   …..               9 >  7   ….. 

7 < 8   …..              7 > 6   ….. 

7 > 6   …..              7 = 7   ….. 

3. Cho các số : 0,2,4,1,9,8,7,6,5,3:

(a) Viết các số trên vào chỗ …. theo thứ tự từ bé đến lớn:

….,….,…..,…..,…..,…..,…..,……,……,…..

(b) Viết các số trên vào chỗ …. theo thứ tự từ bé đến lớn:

….,….,…..,…..,…..,…..,…..,……,……,…..

xem thêm: Đề kiểm tra tuần 5 toán lớp 1 – Đề số 2

4. Nối với số thích hợp:

5. Điền số vào ô trống:

6.

Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

7. Điền dấu ( <, =, >) thích hợp vào ô trống:

ĐÁP ÁN:

2.

3.

(a)  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

(b) 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0

4.

7.

(a) 4<7    (b) 4>3     (c) 7>3

8>6         4<5            7=7

5>0          1<2            9>6

0<1         9>5           8>5

9>8        8<9           9>4

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.