Đề kiểm tra Tuần 3 toán lớp 1 – Đề số 2

Đang tải...

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

ĐỀ BÀI:

1. Viết số và dấu ( < , >) thích hợp vào ô trống: 

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

2. Điền dấu ( > , < , =) thích hợp vào chỗ chấm:

1…2        3…4         4…3       5…4

2…5        3…1         4…5       1…4

5…2        5…3         3….5      4…1

Xem thêm : Đề kiểm tra Tuần 4 Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây !

3. Vẽ ( theo mẫu):

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

4. Viết (theo mẫu ):

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

 

ĐÁP ÁN:

1.

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1 Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

2.

1<2      3<4    4>3   5>4

2<5     3>1     4<5    1>4

5>2     5>3     3<5    4>1

4.

Đề kiểm tra Tuần toán lớp 1

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Comments are closed.