Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 1 – Tiểu học Trần Nhân Tông (2013 – 2014)

Đang tải...

TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔNG                KIỂM TRA HỌC KÌ II

Họ và tên:…………………….                            MÔN: TOÁN – LỚP 1

Lớp:……….                                                        Năm học: 2013 – 2014

 

Bài 1. (2 điểm)

1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

10 ;  ….. ; 12  ; ……; …….;……;…….; ……; 18  ;……;……..

86 ; ……; …..;….. ; ……;   91  ; …..;……;  94  ;……;……

2. Viết các số: (1 điểm)

Năm mươi lăm:……………..

Sáu mươi tám:………………

Chín mươi:………………….

Một trăm:……………………

Bài 2. (1 điểm) Tính

1.

Đề kiểm tra học kỳ II

2.

15 + 4 – 1 = …..

58 – 30 + 0 = ……

Bài 3. (1 điểm) Viết các số: 40, 37, 92, 85, 56

1.Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………….

2. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………….

Bài 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

56 – 43

20 + 14

98 – 5

6 + 43

Bài 5. (2 điểm) Lớp 1B có 38 bạn, trong đó có 14 bạn trai. Hỏi lớp 1B có tất cả bao nhiêu bạn gái?

Bài 6. (1 điểm)

Đề kiểm tra học kỳ II

Hình vẽ bên có:

  1. Có ….. hình tam giác
  2. Có …… hình chữ nhật

Bài 7. (1 điểm) Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

10; 20; 40; +; −

Đề kiểm tra học kỳ II

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 1 

TH TRẦN NHÂN TÔNG

 Bài 1.

10 ;  11 ; 12  ; 13 ; 14 ; 15; 16 ; 17 ; 18  ; 19 ; 20

86 ; 87 ; 88  ; 89 ; 90 ;  91  ; 92 ; 93 ;  94  ; 95 ; 96

Năm mươi lăm: 55

Sáu mươi tám: 68

Chín mươi: 90

Một trăm: 100

Bài 2.

1.

2.

15 + 4 – 1 = 18

58 – 30 + 0 = 28

Bài 3.

1.Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 37, 40, 56, 85, 92

2. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé:92, 85, 56, 40, 37

Bài 4.

56 – 43 = 13

20 + 14 = 34

98 – 5 = 33

6 + 43 = 49

Bài 5.

Số bạn gái của lớp em là:

38 – 14 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn

Bài 6.

1.Có 5 hình tam giác

2.Có 3 hình chữ nhật

Bài 7.

Đề kiểm tra học kỳ II

 

Xem đầy đủ và tải về file word  TẠI ĐÂY

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận