Đáp án Bài 6. Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

Đang tải...

Đáp án Bài 6

6.1.

a) Số khối của photpho là 31 (đáp án B đúng).

b) Nguyên tử khối của photpho là 30,98 (đáp án A đúng).

c) Khối lượng mol nguyên tử của photpho là 30,98 g/mol (đáp án C đúng).

6.2. D

6.3. D

6.4.

a) Nguyên tử có 16 electron.

b) 1s^22s^22p^63s^23p^4

c) Lớp electron ngoài cùng có 6 electron trong đó có 2 electron s và 4 electron p.

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố phi kim.

6.5.

Nguyên tố s là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là nguyên tố mà trong nguyên tử, electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

6.6. Nguyên tử Y.

6.7.

a) Nguyên tử X.

b) Nguyên tử Z.

Ở đây mức năng lượng cao nhất là mức 3d. Vì vậy electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3d (mức 4s thấp hơn mức 3d).

6.8.

a) Gọi X là số proton. Vì số proton bằng số electron nên X cũng là số electron. Theo đề bài, số nơtron bằng (x + 1). Từ đó ta có phương trình :

2x + x + 1 = 28

            3x = 28 – 1 = 27

              x = 9

Vậy số proton là 9, số nơtron là 10, số electron là 9.

b) Số khối A = 9 + 10 = 19.

c) Với 9 electron, cấu hình electron sẽ là 1s^22s^22p^5 .

d) Với Z = 9. Đó là nguyên tố flo (F).

6.9.

a) Cấu hình electron : 1s^22s^1  → 1 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron : 1s^22s^22p^1  → 3 electron ở lớp ngoài cùng.

c) Cấu hình electron : 1s^22s^22p^2  → 4. electron ở lớp ngoài cùng.

d) Cấu hình electron : 1s^22s^22p^4  → 6 electron ở lớp ngoài cùng.

6.10.

Điện tích của electron :

q_e = -1,602.10^{-19} C.

Proton mang điện tích dương :

q_p = 1,602 10^{-19} C.

Hạt nhân cacbon có 6 proton, vậy điện tích của hạt nhân nguyên tử cacbon bằng :

q = 1,602.10^{-19} .6 = 9,612.10^{-19} C.

6.11.

Đáp án Bài 6

 

6.12.

a) 1 mol nhôm có 6,022.10^{23} nguyên tử nhôm.

    10 mol nhôm có : 6,022.10^{23} .10 = 6,022.10^{24} (nguyên tử nhôm),

b) Khối lượng mol nguyên tử nhôm :

Đáp án Bài 6

6.13.

Đáp án Bài 6
6.14.

Đáp án Bài 6

6.15.

Nguyên tố cần tìm thuộc nhóm VIIA → nguyên tử có 7e ở lớp ngoài cùng. Vì lớp thứ nhất chỉ chứa tối đa 2e nên nguyên tử của nguyên tố này phải có ít nhất 2 lớp electron (n ≥ 2).

+ Nếu n = 2, có 2 lớp e, số e ở các lớp là : 2,7 → nguyên tử gồm : 9p, 9e và 10n (tổng số hạt là 28, phù hợp đề bài).

+ Nếu n = 3, có 3 lớp e, số e ở các lớp là : 2, 8, 7 → vậy chỉ riêng số p + số e = 17 + 17 = 34 > 28 → trái với đề bài. Vậy nguyên tố cần tìm có Z = 9 với cấu hình electron : 1s^22s^22p^5 .

6.16.

Trong những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36, chỉ có nguyên tố neon là có cấu hình electron thoả mãn 2 điều kiện của đề bài.

Ne : 1s^22s^22p^6

Các nguyên tố khác :

He : bên ngoài chỉ có 2e.

Ar : 2/8/8 lớp ngoài cùng có 8e, nhưng lớp thứ 3 chưa đủ số e tối đa.

Kr : 2/8/18/8 lớp ngoài cùng có 8e, nhưng lớp thứ 4 chưa đủ số e tối đa.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận