Bài 6. Luyện tập : Cấu tạo vỏ nguyên tử – Chương I – Sách Bài tập Hóa học 10

Đang tải...

Bài 6. Luyện tập

Bài 6. Luyện tập

a) Số khối của photpho là

A. 30,98.

B. 31.

C. 30,98 g/mol.

D. 15.

b) Nguyên tử khối của p là

A. 30,98.

B. 31.

C. 30,98 g/mol.

D. 15.

c) Khối lượng mol nguyên tử của p là

A. 30,98.

B. 31.

C. 30,98 g/mol.

D. 15.

6.2. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số electron ở lớp vỏ nguyên tử nguyên tố X là

A. 18.

B. 23.

C. 15.

D. 17.

6.3. Cấu hình electron nguyên tử photpho là 1s^22s^22p^63s^23p^3 hoặc [Ne]3s^23p^3 . Phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất, số e lớp ngoài cùng của photpho lần lượt là

A. 1s, 2.

B. 2p, 6.

c. 3s, 2.

D. 3p, 5.

6.4. Một nguyên tử có số hiệu nguyên tử là 16.

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu electron ?

b) Hãy viết công thức biểu diễn cấu hình electron của nguyên tử đó.

c) Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử đó có bao nhiêu electron, đó là những electron gì ?

d) Đó là nguyên tử của một nguyên tố kim loại hay phi kim ?

6.5. Thế nào là nguyên tố s, nguyên tố p, nguyên tố d, nguyên tố f ?

6.6. Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau :

X. 1s^22s^22p^1 .

Y. 1s^22s^2 .

Z. 1s^22s^22p^63s^23p^6 .

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố s ?

6.7. Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau :

X. 1s^22s^22p^1

Y. 1s^22s^2 .

Z. 1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2 .

a) Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố p ?

b) Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một nguyên tố d ?

6.8. Trong một nguyên tử, tổng số các hạt: proton, nơtron và electron bằng 28. Biết rằng số nơtron bằng số proton cộng thêm một.

a) Hãy cho biết số proton có trong nguyẽn tử.

b) Hãy cho biết số khối của hạt nhân.

c) Viết cấu hình electron của nguyên tử.

d) Hãy cho biết đó là nguyên tử của nguyên tố nào ?

6.9. Hãy cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử có số electron lần lượt bằng :

a) 3

b) 5

c) 6

d) 8.

6.10. Điện tích của electron q_e = - 1,602.10^{-19} C (culông). 

Hãy tính điện tích của hạt nhân nguyên tử cacbon ra đơn vị culông.

Hãy cho biết số nơtron trong mỗi loại đồng vị đó.

6.12. Cho biết số Avogađro N = 6,022.10^{23} .

a) Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) ?

b) Biết rằng 10 mol nhôm có khối lượng bằng 269,7 g, hãy tính khối lượng mol nguyên tử của nhôm.

Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.

Hỏi thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị đó trong liti tự nhiên ?

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

Bài 6. Luyện tập

Hãy tính nguyên tử khối trung bình A của brom.

(Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

6.15. Tổng số các hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố X (thuộc nhóm VIIA) là 28. Hãy viết cấu hình eleetron của nguyên tử nguyên tố đó.

6.16. Cho những nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm những nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện :

– Lớp ngoài cùng có 8e.

– Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa.

⇒ Xem thêm Đáp án Bài 6 tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận