Đáp án Bài 5 – Glucozơ – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Đang tải...

Bài 5 – Glucozơ

ĐÁP ÁN

5.1 C

5.2 D          

5.3 A                 

5.4 C                   

5.5 B

5.6 D

Hướng dẫn : Để tạo ra phức đồng Cu(C6Hn06)2 phải cho dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

5.7

5.8 C

5.9 D. Hướng dẫn:

hóa 12

hóa 12

5.10 Glucozơ có chức anđehit nên có phản ứng tráng bạc :

hóa 12

Fructozơ không có chức anđehit nhưng trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ nên cũng cho phản ứng tráng bạc.

Dung dịch glucozơ làm mất màu nước brom :

hóa 12

Fructozơ không làm mất màu nước brom.

5.11 Xem SGK.

5.12 Hướng dẫn : Dùng giấy quỳ tím nhận biết được dung dịch axit axetic. Trong ba dung dịch còn lại, dung dịch nào không tham gia phản ứng tráng bạc là glixerol. Để phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch anđehit axetic có thể dùng phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, glucozơ tạo ra dung dịch xanh lam.

hóa 12

 hóa 12

hóa 12

hóa 12hóa 12

Số mol AgNO3 tác dụng với 2 chất hữu cơ : 0,1 – 0,04 = 0,06 (mol).

hóa 12

Đặt số mol CH3CHO là x mol, số mol glucozơ là y mol.

hóa 12

Thành phần phần trăm hỗn hợp:

hóa 12

Xem Bài 5 – Glucozơ – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận