Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 3

Đang tải...

Chương trình ôn tập tiếng Anh 7 trong hè theo từng tuần

Chương trình ôn tập tiếng Anh 7 trong hè theo từng tuần

WEEK 3

I. Focus:

1. Future with will/ shall and going to

Form: S + will/ shall + V-inf

             S + be going to + V-inf

Usage:

– Cả will lẫn going to dựng để diễn tả hành động tương lai hay dự đoán một tình huống sẽ xảy ra trong tương lai , nhưng

+ dựng Will để nói về một hành động trong tương lai vừa được quyết định ngay vào lỳc núi.

+ dung diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chưa chắc chắn

+ dựng Going To để nói về một hành động trong tương lai đó được quyết định trước lỳc núi.

+ dựng Going To để dự đoán một điều chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai dựa vào bằng chứng, căn cứ ở hiện tại.

      * Tuy nhiên, ở những tình huống khác thiếu bằng chứng / căn cứ, ta có thể dùng cả hai hình thức đều được, nhưng be going to + infinitive mang nghĩa chắn chắn hơn.  

2. Entertainment and weather vocabulary

II. Practice:

Ex1:

Put in the verbs in brackets into the gaps and form negative sentences in the will-future.
Example: The rain __________ in the afternoon. (to stop)
Answer: The rain will stop in the afternoon.

1) Tim …….. the teacher. (to tell)

2) I hope I …….. the train to Manchester. (to miss)

3) She …….. her hair green. (not/to dye)

4) He …….. breakfast tomorrow morning. (to prepare)

5) The manager …….. trees in front of the office building. (to plant)

Ex3: Put in the verbs in brackets into the gaps and form negative sentences in the going to-future.

Example: She ________________ her bike in the afternoon. (to ride)

Answer: She is going to ride her bike in the afternoon.
1) They __________ the lunch basket. (to pack)
2) I __________ somebody the way. (to ask)
3) Rita __________ Jim’s book. (to borrow)
4) We __________ a T-shirt. (to design)
5) I __________ on the red button. (to click)

Chương trình ôn tập tiếng Anh 7 trong hè theo từng tuần

– Xem thêm :

+ Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 4

+ Đề cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8 – Phần II : Exercises

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận