Bài tập về Lập số (tiếp theo) – Toán lớp 3

Đang tải...

1, Tính tổng các số sau (a ≠ b ≠ c và ≠ 0)

2, Cho 3 chữ số 4, 6 và x, từ 3 chữ số đó người ta íập được 6 số có 3 chữ số khác nhau. Tổng 6 số đó là 3330. Tìm x.

3, Cho 4 chữ số 5, 7, 8 và x. Người ta lập được 18 số có 3 chữ số khác nhau.

a) Tìm x

b) Tính tổng của 18 số đó

4, Với 4 chữ số 2, 3, x và y. Người ta lập được 18 số có 4 chữ số khác nhau. Tổng của 18 số đó là 64440. Tìm x và y biết x > y.

5, Tính tổng cùa tất cả các số có 2 chữ số khác nhau đều lẻ.

6, Tính tổng của tất cả các số 2 chữ số khác nhau đều chẵn.

7, Không cần làm tính hãy so sánh giá trị của M và N

M ×88 = 88 × 1090

(N + 1090) × 256 = (984 + 1090) × 256

8, Viết số tự nhiên A. Biết A là số có 7 chữ số khác nhau.

a) Lớn nhất

b) Bé nhất

9, Viết tất cả các số cổ 4 clìổ số khác nhau sao cho tổng 4 chữ số đó bằng 7 rồi tính tổng tất cả các số đó bằng cách nhanh nhất.

10, Người ta viết lên 3 mảnh bìa, mỗi mảnh, bìa 1 chữ số. Ghép tất cả các mảnh bìa lại ra được 6 số có 3 chữ số khác nhau, tổng của 6 số đó là 3330. Tìm 3 chữ số viết trên 3 mảnh bìa biết 3 chữ số đó là 3 số tự nhiên liên tiếp.

 

>> Tải tài liệu PDF Lập số đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Số tự nhiên – Số – Chữ số – Toán lớp 3

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận