Số tự nhiên – Số – Chữ số – Toán lớp 3

Đang tải...

Bài học:

Một dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu tờ 1 thì số lượng số của dãy số chính bằng giá trị số cuối cùng của dãy số đó.

Trong một dãy số tự nhiên liên tiếp các số lẻ, số chẵn xen kẽ lẫn nhau vì vậy nếu:

Dãy số bắt đầu là số lẻ kết thúc là số chẵn thì số số lẻ = số số chẵn hay ngược lại.

Dãy số bắt đầu là số lẻ kết thúc cũng là số lẻ thì số số lẻ hơn số số chẵn là 1 số.

Dãy số bắt đầu là số chẵn kết thúc cũng là số chắn thì số số chẵn hơn số số lẻ là 1 số.

Bài tập:

1. Để đánh số trang của một quyển sách dày 248 trang tin phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?

2. Viết một dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2000 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số.

3. Viết số có 6 chữ số:

a) Bé nhất.

b) Lớn nhất.

4. Viết số tự nhiên bé nhất và lớn nhất

a) Có 4 chữ số khác nhau.

b) Có 4 chữ số khác nhau đều lẻ, đều chẵn.

c) Có 4 chữ số mà tổng của 4 chữ số bằng 20.

5. Từ 2005 đến 9780 có bao nhiêu số trong đó có bao nhiêu số lẻ, bao chiên số chẵn.

6. Viết tất cả các số 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số đó bằng 6.

7. Điền dấu (>, =, <) thích hợp vào chỗ chấm:

8. Cho dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2005

a) Dãy số có bao nhiêu số?

b) Dãy số có bao nhiêu số lẻ, bao nhiêu số chẵn?

c) Dãy số có tất cả bao nhiêu chữ số?

9. Từ 1 đến 100 các chữ số 0, 1, 5 mỗi chữ số được viết bao nhiêu lần.

10 .

a) Tính nhanh: (45 – 9 × 5) : ( 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19)

b) Tìm x: 120 – (x + 5) : 4 × 10 = 20  

 

>> Tải tài liệu Số tự nhiên – Số – Chữ số đầy đủ và miễn phí tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập về Lập số – Toán lớp 3

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận