Bài tập về biến đổi một biểu thức thành tích của hai thừa số – Toán 3

Đang tải...

BIẾN ĐỔI MỘT BIỂU THỨC THÀNH TÍCH CỦA HAI THỪA SỐ.

(Vận dụng tính nhanh.)

Bài tập:

Tính nhanh.

1. 140 + 14 x 5 – 14 x 13

2. 12 x 19 + 3 x 24 x 4 – 6 x 33 x 2

3. 36 x 41 – 6 x 13 x 6 – 9 x 18 x 4

4. Viết tổng sau thành tích của hai thừa số:

6. Tìm x:

                    X x 12 – X  x 8 + x = 15

7. Tí có 28 viên bi nếu Sửu có thêm 8 bi, số bi của Tí bớt đi 2 thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu bi?.

8. Tìm một số có hai chữ số biết thương giữa 2 chữ số bằng 1 còn tổng 2 chữ số của số đó thì bằng số nhỏ nhất có hai chữ số?.

9. Tính nhanh:

a) 24 + 3 x 8 x 15 – 6 x 4 x 12

b) 42 + 6 x 19 x 7 – 420

10. Có 9 chữ số viết liền nhau 120317495, giữ nguyên thứ tự các chữ số hãy xoá đi 6 chữ số để được số có 3 chữ số:

a) Lớn nhất              b) Nhỏ nhất

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Bài tập Chia một tổng một hiệu cho một số

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận