Bài tập bổ trợ và nâng cao số 11 – Bài tập Tiếng Anh 4

Loading...

Bài tập bổ trợ và nâng cao

Bài tập bổ trợ và nâng cao môn Tiếng Anh lớp 4 là tài liệu tổng hợp chọn lọc hay, giúp các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn, làm nền tảng giúp học tốt. Tài liệu gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao với các dạng bài đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, ôn luyện 4 kỹ năng. 

BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 11

GRADE 4

Loading...

I. Nghe và chọn bức tranh đúng 

Bài tập bổ trợ

II. Loại từ khác nhóm:

1.a. morning b. evening c. dancing d. afternoon
2. a. see b. meet   c. watch     d. again
3. a. hello b. goodbye c. good morning d. good afternoon
4. a. Austalian b. Malaysian c. Vietnamese d. America
5. a. February b. Library c. March d. July
6. a. dictation b. write c. comic book d. text
7. a. road b. street c. study d. village
8. a. photograph b. mask c. puppet d. take
9. a. water b. school c. zoo d. class
10. a. Birthday b. Monday c. Thursday d. Sunday

III.  Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:

1.this/ TV/ watched/ and/ brother/ Lan/ her/.

     ……………………………………………………………………………………………………………………….

2.video/ evening/ a/ watched/ yesterday/ Linda/.

     ……………………………………………………………………………………………………………………….

3.were/morning/ where/ you/ yesterday/?

     ……………………………………………………………………………………………………………………….

4.yesterday/ Tom/ Phong/ played/ and/ afternoon/ volleyball/.

     ……………………………………………………………………………………………………………………….

5.picture/ she/ painted/ a/ afternoon/ this/.

     ……………………………………………………………………………………………………………………….

IV. Chọn đáp án đúng:

1.At the brown table the girls (are making/ makes/ making/ is making) a paper boat.

2. We don’t (go/ goes/ going/ went) to school at the weekend.

3. I was (at/ to/ in/ on) home with my grandparents yesterday.

4. She likes (listens/ listening/ listened/ listen) to music.

5. The teacher is reading a (music/ video/ dictation/ paint).

6. I ( water/ watered/to water/ watering ) the flowers in the garden yesterday.

V. Em hãy hoàn thành các câu sau, sử dụng các tranh gợi ý.

 

Bài tập bổ trợ

VI. Em hãy ghép các câu ở cột A với các câu phù hợp ở cột B.

 Bài tập bổ trợ

>>Tải về file pdf  TẠĐÂY

Xem thêm: 

Bài tập bổ trợ và nâng cao số 12 – Bài tập Tiếng Anh 4 tại đây.

 Related Posts

Bình luận