Ôn tập về bổ sung về giải toán – Toán lớp 5

Đang tải...

Câu hỏi và bài tập:

Câu 45:

a) Tổng của hai số là 90. Số thứ nhất bằng 7/8 số thứ hai. Tìm hai số đó?

b) Hiệu của hai số là 33. Số thứ nhất bằng 8/5 số thứ hai. Tìm hai số đó?

Câu 46:

Trong vườn có 64 cây cam và chanh. Số cây cam bằng 1/3 số cây chanh. Tính số cây chanh trong vườn.

Câu 47:

Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi 400m, chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của sân vận động đó?

b) Tính diện tích của sân vận động đó?

Câu 48:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/5 số đường bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số

đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kg đường.

Câu 49:

Có tất cả 18 quả táo, cam và xoài. Số quả cam bằng 1/2 số quả táo. Số quả xoài gấp 3 lần số quả cam.

Tính số  quả táo?

Câu 50:

Một lớp học có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 4 em, số học sinh nữ bằng 7/9 số học sinh nam.

Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 51:

Tỉ số giữa cân nặng của bố và cân nặng của con là 5:3. Con nhẹ hơn bố 26 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Câu 52:

Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều roojgn 20 m, chiều dài gấp đôi chiều rộng.

Tính chu vi, diện tích vườn  hoa đó?

Câu 53:

Hiện nay mẹ hơn con 24 tuổi. cách đây 3 năm , tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ.

Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Câu 54:

May 15 bộ quần áo như nhau hết 45 m vải. Hỏi may 25 bộ quần áo cùng loại cần bao nhiêu mét vải?

Câu 55:

Mua 4 hộp sữa hết 14 000 đồng. Hỏi mua hai chục hộp sữa như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 56:

Mẹ mua một tá khăn mặt hết 96 000 đồng. Hỏi cô Lan muốn mua 6 cái khăn mặt như thế thì phải trả người bán

hàng bao nhiêu tiền?

Câu 57:

Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 13 l xăng.  Nếu ô tô đó đi quãng đường 300km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Câu 58:

Cứ 5 ô tô vận tải như nhau chở được 15 tấn hàng . Hai đoàn xe vận tải có sức chở như thế : đoàn thứ nhất có 12 xe,

đoàn thứ 2 có 18 xe .

Hỏi :

Cả hai đàon se ấy chỏe được bao nhiêu tấn hàng?

Câu 59:

12 người làm xong công việc trong 4 ngày . Hỏi 16 người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày?

( Mức làm của mỗi người như nhau)

Câu 60:

Một người đi xe lửa từ A đến B mất 4 giờ , mỗ giờ xe lửa đi được 25km. Nếu người đó đi ô tô từ A đến B sẽ mất mấy giờ,

biết rằng mỗi giờ ô tô đi được 50 km.

Câu 61:

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 80 người được chuyển đi nơi khác.

Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày?

( Mức ăn của mỗi người như nhau)

Câu 62:

Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong một quãng đường trong 11 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng

đường đó trong 7 ngày thì cầnthêm bao nhiêu người nữa? ( Mức làm của mỗi người như nhau)

Câu 63:

Mẹ mua 20kg gạo thường , giá 4500 đồng một ki – lô- gam thì vừa hết số tiền đang có.

Cũng với số tiền ấy nếu mua gạo ngon thì sẽ được bao nhiêu ki-lô-gam gạo, biết rằng giá nột ki-lô-gam

gạo ngon hơn giá một ki-lô-gam gạo thường là 4500 đồng?

Đáp án:

Câu 45:

a)

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:    7  + 8 =15 ( phần)

Số thứ nhất là: 90 : 15 x 7 = 42

Số thứ hai là: 90 – 42 = 48

b)

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là: 8 – 5 = 3 ( phần)

Số thứ nhất là 33 : 3 x 8 = 88

Số thứ hai là : 88 – 33 = 55

Câu 46:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 1 = 4 ( phần)

Số cây chanh trong vườn là: 64 : 4 x 3 = 48 (cây)

Câu 47:

a) Nửa chu vi của sấn vận động là:

400 : 2 = 200 (m)

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 2 = 5 ( phần)

Chiều dài cuản sân vận động là: 200 : 5 x 3 = 120 (m)

Chiều rộng của sân vận động là: 200 – 120 = 80 (m)

b) Diện tích của sân vận động là:

120 x 80 = 9600 (m2)

Câu 48:

HD:

Số đường cả hai ngày cửa hàng đó bán được là:

40 x 2 = 80 (kg)

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 ( phần)

Ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được số đường là: 80 : 8 x 3 = 30 (kg)

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số đường là: 80 – 30 = 50 (kg)

Câu 49:

Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 2 + 1 + 3 = 6 ( phần)

Số quả táo là: 18 : 6 x 2 = 6 ( quả)

Câu 50:

Theo sơ đồ hiệu  số phần bằng nhau là: 9 – 2 =7 ( phần)

Số học sinh nam là: 4 : 2 x 9 = 18 (em)

Số học sinh nữ là: 18 – 4 = 14 (em)

Câu 51:

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 3 = 2 ( phần)

Bố cân nặng là: 26 : 2 x 5 =65 (g)

Câu 52:

bổ sung về giải toán bài tập toán lớp 5

Theo sơ đồ, chiều rộng vườn hoa là: 20 m

Chiều dài vườn hoa là:

20 x 2 = 40 (m)

Chu vi vườn hoa là:

(40 + 20 ) x 2 = 120 (m)

Diện tích vườn hoa là:

40 x 20 = 800 (m2)

Câu 53:

HD: Cách đây 3 năm, mẹ vẫn hơn con 24 tuổi, ta có sơ đồ:

bổ sung về giải toán bài tập toán lớp 5

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 ( phần)

Tuổi con cách đây 3 năm là:

24 : 3 = 8 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

8 + 3 =11 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

11 + 24 = 35 (tuổi)

Câu 54:

          Tóm tắt:                                                               

15 bộ        :       45 m

25 bộ       :      …m

   Bài giải:

Số mét vải may 1 bộ quần áo là:

45 : 15 = 3 (m)

Số mét vải may 25 bộ quần áo là:

3 x 25 = 75 (m)

Đáp số : 75m

Câu 55:

HD:

Hai chục hộp sữa là 20 hộp sữa.

Tóm tắt: 4 hộp sữa : 14 000 đồng

20 hộp sữa: …. đồng?

Có thể giải bài toán bằng hai cách:

Cách 1 : (Rút về đơn vị):

Số tiền mua 1 hộp sữa là:

14 000 : 4 = 3500 (đồng)

Số tiền mua hai chục hộp sưa là:

3500 x 20 = 700 00 (đồng)

Cách 2 : (tìm tỉ số)

20 hộp sữa gấp 4 hộp sữa số lần là:

20 : 4 =5 ( lần)

Số tiền mua hai chục hốp  sữa là:

14000x 5 = 70 000 (đồng)

Câu 56:

HD: 1 tá khăn mặt là 12 khăn

Tóm tắt : 12 khăn mặt : 96 000 đồng

6 khăn mặt : …..đồng?

Có thể giải bài toán bằng hai cách.

Cách 1:(Rút về đơn vị)

Số tiền mua 1 khăn mặt là:

96 000 : 12 = 8000 (đồng)

Số tiền mua 6 khăn mặt là:

8000 x 6 = 48 000 (đồng)

Cách 2:tìm tỉ số:

12 khăn mặt gấp 6 khăn mặt số lần là:

12 : 6 = 2 (lần)

Số tiền mua 6 khăn mặt là:

96 000 : 2 = 48 000 (đồng)

Câu 57:

Giải bằng cách tìm tỉ số:

300 km gấp 100 km số lần là:

300 : 100 = 3 (lần)

Ô tô đi 300 km tiêu thụ hết số lít xăng là:

13 x 3 = 39 (l)

Câu 58:

Cách 1:

Mỗi ôt ô chở được là:

15 : 5 = 3 (tấn)

Đoàn xe thứ nhất chở được:

3 x 12 = 36 (tấn)

Đoàn xe thứ hai chở được :

3 x 18 = 54 (tấn)

Cả đoàn xe chở được:

36 + 54 = 90 (tấn)

Cách 2:

Số xe ô tô của cả hai đoàn là:

12 + 18 = 30 (chiếc)

Mỗi xe ô tô chở được:

15 : 5 = 3 (tấn)

Cả hai đoàn xe chở được:

3 x 30 = 90 (tấn)

Cách 3 :

Số xe ô tô của cả hai đoàn là:

12 + 18 = 30 (chiếc)

30 ô tô gấp 5 ô tô số lần là:

30 : 5 =6 (lần)

Cả hai đoàn xe chở được là:

15 x 6 = 90 (tấn)

Câu 59: HS tự giải.

Câu 60: HS tự giải.

Câu 61: HS tự giải.

Câu 62:HS tự giải.

Câu 63:  HS tự giải.

 

 

Đang tải...

Bài mới

loading...

Bình luận