Dự thảo Chương trình phổ thông môn Hóa học

Đang tải...

Nội dung Chương trình Hoá học mới được phân chia theo hai giai đoạn:

Giai đoạn giáo dục cơ bản:

Ở cấp tiểu học, các nội dung liên quan đến Hoá học được trình bày ở mức độ đơn giản (vật liệu, nước, không khí,…) trong môn Khoa học (lớp 4, lớp 5), góp phần giúp học sinh có nhận thức bước đầu về thế giới tự nhiên.

Ở cấp trung học cơ sở, nội dung giáo dục hoá học được tích hợp ở mức độ cao hơn trong môn Khoa học tự nhiên.

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp:

Ở cấp trung học phổ thông, Hoá học là môn học lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên (bao gồm ba môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học). Nội dung môn Hoá học được thiết kế thành các chủ đề vừa bảo đảm củng cố các mạch nội dung, phát triển kiến thức và kĩ năng thực hành trên nền tảng những năng lực chung và năng lực tìm hiểu tự nhiên đã được hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, vừa giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về các kiến thức cơ sở chung của Hoá học, làm cơ sở nghiên cứu về hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ.

Chương trình môn Hoá học cấp trung học phổ thông đảm bảo tính khoa học (cơ bản, hiện đại), kế thừa và phát triển các nội dung giáo dục của môn Khoa học tự nhiên ở trung học cơ sở theo cấu trúc đồng tâm kết hợp cấu trúc tuyến tính nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, kĩ năng cho học sinh. Ở cấp trung học cơ sở, thông qua môn Khoa học tự nhiên, học sinh mới làm quen với một số kiến thức hoá học cơ bản ở mức độ định tính, mô tả trực quan, chưa hiểu rõ cơ sở của cấu tạo chất và bản chất của quá trình biến đổi hoá học. Chương trình Hoá học cấp THPT chú trọng trang bị cho học sinh các kiến thức cơ sở hoá học chung về cấu tạo chất và quá trình biến đổi hoá học, là cơ sở lí thuyết chủ đạo để học sinh giải thích được bản chất của các chất và quá trình biến đổi hoá học của các chất vô cơ, chất hữu cơ quan trọng, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn

Điểm mới quan trọng nhất trong Chương trình môn Hoá học là định hướng tăng cường bản chất hoá học của đối tượng; giảm bớt và hạn chế các nội dung phải ghi nhớ máy móc cũng như phải tính toán theo kiểu “toán học hoá”, ít đi vào bản chất hoá học và gắn với thực tiễn.

Phân bổ nội dung

Mạch nội dung THCS Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
I. Kiên thức cơ sở hoá học chung
Cấu tạo của nguyên tử + +
Liên kêt hoá học + +
Năng lượng hoá học + +
Tốc độ phản ứng hoá học + +
Cân bằng hoá học + +
Phản ứng oxi hoá – khử và nguồn điện hoá học + + +
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học + +
II. Hoá học vô cơ
Nguyên tố nhóm VIIA +
Nitơ (Nitrogen) – Lưu huỳnh (Sulfur) +
Đại cương về kim loại + +
Nguyên tố nhóm IA + +
Nguyên tố nhóm IIA + +
Đại cương về kim loại chuyển tiếp + +
III. Hoá học hữu cơ
Đại cương về Hoá học hữu cơ + +
Hydrocarbon + +
Dẫn xuất halogen – Alcohol – Phenol + +
Hợp chất carbonyl (Aldehyde – Ketone) +
Acid carboxylic – Ester – Lipid + +
Carbohydrate + +
Hợp chất chứa nitơ (nitrogen) + +
Polymer +
Hoá học về vỏ Trái Đất
Oxygen (Oxi) – Không khí – Nước
CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP + + +

 

Xem toàn bộ nội dung Chương trình tại đây.

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận