Dạng bài nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận toán 7

Đang tải...

Dạng bài nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận

Phương pháp giải

  • Nếu y liên hệ với x theo công thức y = kx (k≠0) thì y tỉ lệ thuận với x.
  • Xét các tỉ số tương ứng của hai đại lượng, nếu các tỉ số bằng nhau thì hai đại lượng đó tỉ lệ thuận.

Ví dụ 1. Các giá trị tương ứng của y và x được cho trong bảng sau :

Vậy hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau.

Ví dụ 3. Các giá trị tương ứng của y và x được cho trong bảng sau :

Xét các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

a) Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -3/2.

b) Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 2/3.

Vậy đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -3/2.

Do đó a) đúng.

Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ thì đại lượng -3/2 thì đại lượng x tỉ lệ với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ -2/3.

Vậy khẳng định b) sai (sai về hệ số tỉ lệ).

 

 

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận