Bài tập về Hai góc đối đỉnh – Hình học 7

Đang tải...

Bài tập: Hai góc đối đỉnh – Hình học 7

Bài 1. Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O.

a) Biết góc AOD = 115độ. Tìm số đo 3 góc còn lại.

b) Biết AOD – AOC = 20độ. Tính số đo 4 góc AOC, COB, BOD và DOA

c) Biết tổng ba góc AOC, COB và BOA là 280độ. Tính số đo 4 góc

d) Biết 3AOC = 2AOD. Tính số đo 4 góc.

Bài 2. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết Om là phân giác góc xOy, On là tia đối của tia Om. Biết góc xOy = 70độ. Tính x’On, y’On, xOn.

Bài 3. Cho điểm O nằm trên đường thẳng AB. Vẽ trên cùng một nửa mp bờ AB các tia OC, OD sao cho AOC = BOD = 30độ. Gọi OE là tia đối của OD. Tia OA là tia phân giác của góc nào?

Bài 4. Cho góc AOB = 50độ, OC là tia phân giác của góc. Gọi OD là tia đối của tia OC. Trên nửa mp bờ CD chứa tia OA vẽ tia OE sao cho DOE = 25độ. Tìm góc đối đỉnh với góc DOE.

Bài 5. Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 135độ. Trên nửa mp bờ xy không chứa Oz kẻ tia Ot sao cho yOt = 90độ. Gọi Ov là tia phân giác của góc xOt.

a) Chỉ rõ ràng góc vOz là góc bẹt; b) Các góc xOv và yOz có phải là hai góc đối đỉnh ko? Vì sao?

 

>> Tải xuống tài liệu tại đây.

>> Xem thêm: Trọn bộ tài liệu ôn tuần toán 7

Đang tải...

Related Posts

loading...

Bình luận